Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Urbanistički planovi

Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) uređuje se sustav prostornog uređenja RH.

Urbanističkim planovima uređenja detaljnije se određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

U svrhu upoznavanja s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru upravno tijelo na čijem se području nalazi zemljište izdaje lokacijske informacije na zahtjev stranaka.

Za područje Općine Fužine nadležno upravno tijelo je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice, Trg 138. brigade HV-a, Delnice.

 

UPU Groblje (G1)

 

UPU_1

 

UPU_11

 

UPU_2

 

UPU_10

 

UPU_4