Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Komunalni doprinos

Pravni osnov za utvrđivanje i određivanje komunalnog doprinosa je Zakon o komunalnom gospodarstvu(Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20) kojim je točno definirano način na koji se i tko određuje visinu i način plaćanja komunalnog doprinosa i za što ona služi.

Temeljem navedenog propisa, Općinsko vijeće Općine Fužine donijelo je svoju Odluku o komunalnom doprinosu („Službene novine Općine Fužine" br. 3/19).

Prema navedenoj Odluci cijelo područje Općine Fužine podijeljeno je u 5 (pet) zona i to:

Zona Lokacija Grafička oznaka prema PPUO Fužine i UPU Fužine
I Zona Fužine Dio NA 1-1 označen u PPUO Fužine ka zona A
na kartografskom prikazu 3.A.
II Zona Vrata NA 3-1; NA 3-3; NA 3-4; NA 3-5 
Fužine NA 1-1 osim zone I; NA 4-6; NA 4-7; NA 4-8; NA 4-9; 
Lić NA 2-2-1; NA 2-2-2; NA 2-2-3; NA 2-1-1; NA 2-1-3; NA 2-3-3; NA 2-3-4
III Zona Turističke zone T22; T23; T26; T27; T3
Benkovac NA 4-1; NA 4-2; NA 4-3; NA 4-4; NA 4-5; 
Lić NA 2-1-2; NA 2-3-1; NA 2-3-2; NA 2-3-5; NA 2-4-1; NA 2-4-2; NA 2-4-3; NA 2-4-4; 
Vrata NA 3-2; 
Belo Selo NA 5; 
Slavica NA 6-1; NA 6-2; NA 6-3; 
IV Zona Poslovne zone K11; K12; K13; K14; K15; K16; E2;
Građevine seoskog turizma GST 
Zone sporta i rekreacije R11; R12; R13; R14; R15; R16; R17; R18; R19;
V Zona Ostala nespomenuta područja izvan građevinskih područja      

 

Jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane su u kunama po m3 građevine i iznose kako slijedi:

Zona Iznos komunalnog doprinosa u kunama po m² Javne površine Nerazvrstane ceste Javna rasvjeta Groblja
I Zona 80,00  8,00 64,00 2,40 5,60 
II Zona  60,00  6,00  48,00  1,80  4,20 
III Zona  50,00  5,00  40,00  1,50  3,50 
IV Zona  45,00  4,50  35,00  1,35  3,15 
V Zona  35,00  3,50  28,00  1,05  2,54 

 

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.
U postupku legalizacije, obveznik plaćanja je investitor naveden u projektu, odnosno ona fizička ili pravna osoba koja je pokrenula postupak legalizacije i na čije je ime donijeto Rješenje o izvedenom stanju.

Kao i kod komunalne naknade, tako i kod komunalnog doprinosa bitno je reći da se radi o namjenskim sredstvima koje se Gradovi i Općine dužni utrošiti na financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao što su npr. parkovi, nerazvstane ceste, javni objekti, javna rasvjeta, trgovi i slično.

Ostali uvjeti poput umanjenja, oslobađanja i slično vidljivi su u Odluci o komunalnom doprinosu Općine Fužine.