Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Vodna naknada

Često se vodna naknada poistovjećuje sa komunalnom naknadom.
Međutim, vodna naknada se prihod Hrvatskih voda, a ne jedinice lokalne samouprave tj. Općine.
Stoga ovdje, informacije radi navodimo pobliže stanje po istome.

Zakonska regulativa:

 • Zakon o vodama (Narodne novine 153/09, 56/13, 14/14) i 46/18)
 • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17)
 • Uredba o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine broj 82/10, 108/13)
 • Odluka o stopama i visini slivne vodne naknade za slivno područje Grada Zagreba (Službeni glasnik 05/03)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (Narodne novine 83/10, 126/13)

Naknada za uređenje voda koristi se za financiranje:

 • stručnih, administrativnih i drugih poslova upravljanja vodnim sustavom, koji imaju obilježja javnih službi,
 • uređenja vodotoka i drugih voda i zaštite od štetnog djelovanja voda: 
  1. priprema planova za obranu od poplava i obranu od leda, planova za zaštitu od erozija, bujica i drugih odgovarajućih planskih akata,
  2. redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih  građevina 
 • održavanja i upravljanja melioracijskim sustavom za odvodnjavanje.

Sredstva  naknade za uređenje voda koriste se na slivnom području na kojem su ostvarena.

Naknadu za uređenje voda plaćaju vlasnici, odnosno korisnici zemljišta i drugih nekretnina na slivnom području, za:

 • stambene zgrade i stanove u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem koje se takvim smatra prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (korisna površina stana),
 • poslovne prostorije i druge nekretnine koje se koriste za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti (industrija, različite gospodarske djelatnosti, banke, ustanove, državna tijela i organizacije, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave itd.),
 • zemljište pod prugama, cestama, parkovima, pašnjacima, šumama i poljoprivrednim zemljištem.

Naknada za uređenje voda plaća se prema jedinici površine.