Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Jedinstveni upravni odjel

 

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima, a naročito poslove:

 • iz područja društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige o djeci, obrazovanja i odgoja, socijalne skrbi, zdravstva i udruga,
 • iz područja komunalnog gospodarstva: izrada programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, pripreme zemljišta za izgradnju, provedba komunalnog reda u skladu sa odlukama o komunalnom redu i mjerama za njezino provođenje, organiziran nadzor komunalnog reda putem komunalnog redara i njegovih ovlasti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu,
 • iz područja prostornog i urbanističkog planiranja: uređenje naselja i stanovanja, zaštita okoliša - izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada programa za unapređenje stanja u prostoru, poslova na donošenju prostornog plana uređenja Općine Fužine i provedba javne rasprave, predlaganja programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
 • gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fužine: priprema akata za prodaju nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,
 • vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine Fužine: izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, razreza i naplate prihoda koji pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu,
 • opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz područja rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (čuvarska služba, održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme, investicijsko održavanje, poslovi ekonomata) poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave roba i usluga,
  unapređenja mjesne samouprave.

Unutar Jedinstvenog upravnog odjela ustrojena su sljedeća radna mjesta

 • Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
 • Viši savjetnik za financije
 • Viši savjetnik za pravne poslove
 • Viši stručni suradnik za komunalne poslove i komunalno redarstvo - komunalni redar
 • Stručni suradnik za komunalne poslove
 • Viši referent za administrativne poslove
 • Referent za proračun i financije
 • Referent za financije i društvene djelatnosti
 • Administrativni referent
 • Referent - voditelj EU projekta - Program "Zaželi"