Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Komunalna naknada

Pravni osnov za utvrđivanje i određivanje komunalne naknade je Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18110/18 i 32/20) kojim je točno definirano način na koji se i tko određuje visinu i način plaćanja komunalne naknade i za što ona služi.

Temeljem navedenog propisa, Općinsko vijeće Općine Fužine donijelo je  Odluku o komunalnoj naknadi („Službene novine Općine Fužine“ br. 3/194/19 i 01/20), i Odluku o određivanju vrijednosti obračunske jedinice boda za obračun komunalne naknade ("Službene novie Općine Fužine" br. 03/19

Sukladno navedenim Odlukama na području Općine Fužine utvrđuju se dvije zone naplaćivanja komunalne naknade:

1. Zona obuhvaća naselje Fužine

2. Zona obuhvaća naselja Slavica, Belo selo, Vrata, Benkovac Fužinski, Lič, Banovina, Pirovište i Potkobiljak

Koeficijenti po zonama na području Općine Fužine iznose za:

1. Zonu - 1,00

2. Zonu - 0,80

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave koji se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

Koriti se za:

 • financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture
 • financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog odgoja, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene, te poboljšanje energentske učinkovitosti u zgradama Općine Fužine, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada plaća se za:

 • stambeni prostor
 • poslovni prostor
 • garažni prostor
 • građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti
 • neizgrađeno građevinsko zemljište

Građevinskom zemljištem koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja na kojemu se u skladu s prostornim planom mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, na kojem postoje privremene građevine za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševna zgrada.

 

Ovisno o vrsti nekretnine za koje postoji zakonska obveza plaćanja komunalne naknade, a koje nisu poslovni prostori koeficijent namjene (Kn) iznosi:

VRSTA NEKRETNINE

Koeficijent namjene (Kn)

Stambeni prostor

 1.  

Garažni prostor bez obzira da li je samostalna nekretnina te namjene ili se nalazi u sklopu nekretnine druge namjene

 

 1.  

Stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana

 1.  

Neizgrađeno građevinsko zemljište

 1.  

 

Za poslovni prostor i za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti određuju se koeficijenti namjene prama djelatnosti koja se obavlja u pojedinom prostoru odnosno na pojedinom građevinskom zemljištu obavlja i iznose:

 

GRUPA

DJELATNOST

Koeficijent namjene (Kn)

1.

Sportski objekti, objekti za rekreaciju, fitness i sl.

1,00

2.

Poljoprivredna djelatnost     

2,00

3.

Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva

Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira

Vađenje kamena i ostalih ruda, prerada kamena

Proizvodnja pića, hrane

Proizvodnja proizvoda od metala, plastike i stakla     

Skladištenje, skupljanje i distribucija vode

3,00

4.

Djelatnosti zdravstvene zaštite (medicinska i stomatološka praksa)

 Domovi za starije nemoćne osobe te obiteljski domovi  

 

3,00

5.

Hoteli, pansioni, odmorišta smještaj gostiju u domaćinstvu, kampovi i kamp odmorišta 

 

5,00

6.

Objekti za ostale proizvodne djelatnosti koje nisu obuhvaćene grupom 2. i 3. tabele iz ovog članka

5,00

7.

Tradicijski i umjetnički obrti, ateljei i slično

5,00

8. 

Ugostiteljska djelatnost, trgovačka djelatnost, uključujući i trgovine motornim gorivima, mazivima i plinom

Djelatnost opskrbe i distribucije struje, vode, plina i slično

Priprema i prodaja kruha i pekarskih proizvoda, mesnice

Ljekarne i veterinarska djelatnost

Pravne, računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti

Šumarstvo, sječa drva i usluge povezane s istim

Frizerski saloni, saloni za uljepšavanje i/ili njegutijela

Usluge prijevoza, servisi i ostale nespomenute uslužne djelatnosti

8,00

9.

Poslovni prostori koji se ne koriste i sve ostale neproizvodne djelatnosti koje nisu navedene u ovoj tablici    

8,00

 

Za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti bilo kao samostalno odvojeno zemljište ili kao građevinsko zemljište koje je otvoreni prostor u kojemu se obavlja djelatnost pripadajućeg zatvorenog poslovnog prostora, koeficijent namjene iznosi 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor temeljem stavka 1. ovog članka.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50% ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području Općine Fužine.