Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće općine je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće općine Fužine broji 11 (jedanaest) vijećnika izabranik u skladu sa zakonom. Mandat članova općinskog vijeća traje 4 (četiri) godine.

Općinsko vijeće Općine Fužine ima predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika.
Prava i ovlasti istih regulirana su Statutom i Poslovnikom.

Od bitnijeg, općinsko vijeće donosi:

 • Statut,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima,
 • načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluke o prodaji, kupnji ili drugom obliku raspolaganja nekretninama
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela,
 • osniva tvrke, ustanove, te druge pravne osobe
 • raspisuje lokalni referendum,
 • donosi odluku o izborima i razrješenjima svojih radnih tijela
 • obavlja ostale poslove predviđene Zakonom i Statutom.