Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

17.10.2023. / opće obavijesti

Javni poziv poljoprivrednim gospodarstvima za podnošenje Zahtjeva za sufinanciranje mjera iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Fužine u 2023. godini

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Fužine za razdoblje 2022.-2025. godina (Službene novine Općine Fužine broj 10/22 i 08/23) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva poljoprivrednim gospodarstvima za podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje mjera iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Fužine u 2023. godini (KLASA: 024-05/23-05/01, URBROJ: 2170-19-23-144) od 16. listopada 2023. godine Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV 

POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE MJERA IZ PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU OPĆINE FUŽINE U 2023. GODINI

 

 1. Predmet Javnog poziva za podnošenje Zahtjeva za sufinanciranje mjera iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Fužine u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Zahtjev) su sve mjere navedene u Programu potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Fužine za razdoblje 2022.-2025. godinu (u daljnjem tekstu: Program), a koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.
 2. Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici, fizičke ili pravne osobe (trgovačka društva), u skladu s kriterijima navedenim u članku 4. Programa.
 3. Prijavitelji ne smiju imati nepodmirenih dugovanja prema Općini Fužine po niti jednoj osnovi.
 4. Prihvatljivi troškovi su navedeni u Programu, ovisno o Mjeri za koju prijavitelj podnosi Zahtjev.
 5. Podnošenje Zahtjeva za sufinanciranje:   

Zamolbe se dostavljaju u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom preporučeno na adresu:

OPĆINA FUŽINE

DR.FRANJE RAČKOG 19

51322 FUŽINE

-ZA SUFINANCIRANJE MJERA IZ PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU OPĆINE FUŽINE U 2023. GODINI- NE OTVARATI

 1. Rok za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje:  30 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno od 17.10.2023. do 16.11.2023. godine.
 2. Obvezna dokumentacija za prijavu:
 • Obrazac 1. Zahtjev za sufinanciranje mjera iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Fužine u 2023. godini
 • Obrazac 2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 • Izjava odgovorne osobe o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Potvrda porezne uprave o urednom ispunjavanju obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih poreznih davanja prema državnom proračunu
 • Preslika ovogodišnjeg Jedinstvenog zahtjeva prema APPRRR u kojem je razvidno da Podnositelj ispunjava kriterije navedene u Programu (broj UG, površina pod nasadima...)
 • Izjava da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje korisnika i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz područja gospodarstva
 • Potvrda Komunalnog trgovačkog društva „Fužine“ d.o.o., Lič da nema nepodmirenih obaveza, ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva
 • Preslika o registraciji ili rješenju o osnivanju subjekta  iz odgovarajućeg registra
 • Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske
 • Preslika računa prihvatljivih za sve navedene mjere (prihvatljivi od 01. siječnja 2023. godine) i dokaz o plaćanju troškova.

Cjelokupni tekst Programa potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Fužine dostupan je na mrežnim stranicama Općine Fužine te u prostorijma Općine Fužine.

Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Fužine za razdoblje 2022. - 2025. godina

I. izmjene Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Fužine za razdoblje 2022. - 2025. godina