Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

2.9.2022. / natječaji

JAVNI NATJEČAJ radi zamjene nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Fužine („Službene novine Općine Fužine“ broj 02/17) te Odluke Općinskog vijeća o zamjeni nekretnina između Općine Fužine i fizičkih osoba, KLASA: 024-02/22-01/06 URBROJ: 2170-19-01-22-25 od 27. lipnja 2022. Općinski načelnik Općine Fužine raspisuje Javni natječaj radi zamjene nekretnina.

PREDMET ZAMJENE:

Raspisuje se Javni natječaj za zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Fužine za nekretnine u vlasništvu fizičkih osoba i to:

- nekretnina u vlasništvu Općine Fužine upisane u zk. ulošku 490, k.o. 304565 Fužine i to k.č.br. 72, Fužine, livada površine 715 m2

za

nekretninu u suvlasništvu fizičkih osoba upisane u zk. ulošku 1031, k.o. 304565 Fužine i to k.č.br. 734/11 Livada površine 236 čhv.

Rok za podnošenje ponuda za zamjenu nekretnina izloženih za zamjenu u ovom natječaju iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku Novi list i teksta Javnog natječaja na oglasnoj ploči i službenim internet stranicama Općine Fužine www.fuzine.hr

Pisana ponuda sa svim prilozima šalje se poštom preporučeno  ili se predaju osobno u pisarnici Općine Fužine u zatvorenim omotnicama s naznakom “ZA NATJEČAJ – ZAMJENA NEKRETNINE – NE OTVARAJ” na adresu:

Općina Fužine. Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine

Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju, kao i ponude dostavljene izvan roka za dostavu ponuda, neće se razmatrati!

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati!

Cijeli tekst natječaja pročitajte ovdje