Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

29.3.2024. / opće obavijesti

Oduka o proglašenju sajamskog dana na području Općine Fužine 01.04.2024.

Na temelju članka 57. Zakona o trgovini (Narodne novine broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 48. Statuta Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj 06/21) Općinski načelnik Općine Fužine donosi

ODLUKU

o proglašenju sajamskog dana na području Općine Fužine

 

Članak 1.

U svrhu promidžbeno - turističkih aktivnosti dan 01.04.2024. godine proglašava se sajamskim danom na području Općine Fužine.

Članak 2.

Prigodna prodaja na kioscima, štandovima i ostala slična prodaja na otvorenom kao dio sajamskog događanja i javnih manifestacija može započeti u 09:00 sati i završiti do 20:00 sati.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na mrežnim stranicama Općine Fužine.

 

KLASA: 024-03/24-05/01

URBROJ: 2170-19-24-25

Fužine, 26.03.2023.

OPĆINSKI NAČELNIK

David Bregovac