Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

11.6.2024. / opće obavijesti

Odluka o proglašenju dana javne manifestacije „31. Ljeto u Fužinama“ na području Općine Fužine

Na temelju članka 12. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21), članka 57. Zakona o trgovini (Narodne novine  87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23), i članka 48. Statuta Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine 06/21) Općinski načelnik Općine Fužine donosi

ODLUKU
o proglašenju dana javne manifestacije „31. Ljeto u Fužinama“ na području Općine Fužine


Članak 1.

U svrhu promidžbeno - turističkih aktivnosti dani od 15. lipnja do 1. listopada 2024. godine proglašavaju se danima javne manifestacije „31. Ljeto u Fužinama“ na području Općine Fužine.

Članak 2.

Za vrijeme trajanja javne manifestacije iz članka 1. ove Odluke prigodna prodaja na kioscima, klupama, štandovima i slična prodaja na otvorenom može započeti u 9,00 sati i završiti do 23,00 sata istog dana.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Fužine.


KLASA: 024-03/24-05/01

URBROJ: 2170-09-24-67

Fužine, 6. lipnja 2024. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

David Bregovac, v.r.