Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

1.7.2024. / opće obavijesti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja ceste ŽC 5068

Na temelju članka 123. – 130. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena javna cesta ŽC 5068: Sunger (ŽC5191) – Vrata (DC549) – Fužine (DC549) – Hreljin – Križišće (DC501) u k.o. Fužine, naselja Benkovac Fužinski i Fužine, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 130. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23), temeljem kojeg se javne ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu.

Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste izradit će tvrtka GEO-STIL d.o.o., Kvarnerska cesta 4, Matulji.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će 5. srpnja 2024. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 5. srpnja 2024. godine (petak) u vremenu od 10:00 do 11:00 sati u prostoru Male vijećnice Općine Fužine, na adresi Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine.       

KLASA: 406-01/24-01/30

URBROJ: 2170-48-03/15-24-08

Rijeka, 27. lipnja 2024.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE