Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

10.4.2024. / opće obavijesti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja ceste GF56 i GF59

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine) Općina Fužine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste GF56 - Slavica (dio od raskrižja s ŽC5068 do spoja s GF57 (neasfaltirani dio) te dio prema Mrkoplju od vodospreme) te GF59 – Slavica (od ŽC5068 do kbr. 2 Slavica) u K.O. VRATA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će GEOM d.o.o, Žrtava fašizma 26,    51304 Gerovo.

Terenska izmjera zemljišta: obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste, započelo je dana 12. siječnja 2024. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 19. travnja 2024. godine (petak), u vremenu od 09:00 do 10:00 sati u prostorijama Općine Fužine (mala vijećnica).

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pismenim putem najkasnije osam (8) dana   po završetku javnog uvida odnosno do dana 27. travnja 2024. na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine.

 

KLASA: 350-01/24-01/04

URBROJ: 2170-19-24-2

Fužine, 09. travanj 2024. godine

                                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                   David Bregovac, v.r.