Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

8.4.2024. / natječaji

Oglas za zasnivanje radnog odnosa - RADNIK ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE - PROJEKT “ZAŽELI- IMAŠ PODRŠKU – UP.3.4.11.01.0005“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021. – 2027. Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, poziva ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE – FAZA IV broj poziva SF3.4.11.01. te članka 48. Statuta Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj 06/21) Općinski načelnik Općine Fužine raspisuje

O G L A S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

 

RADNO MJESTO:

RADNIK ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE - PROJEKT “ZAŽELI- IMAŠ PODRŠKU – UP.3.4.11.01.0005“ - 2 izvršitelja

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
 • završena osnovna škola.

Radni odnos se zasniva na određeno puno radno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta “ZAŽELI- IMAŠ PODRŠKU – UP.3.4.11.01.0005“ (očekivano vrijeme trajanja projekta 32 mjeseca), uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Radni odnos se ne može zasnovati s osobom za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

MJESTO RADA: područje Općine Fužine

OPIS POSLOVA:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

PLAĆA: u visini minimalne plaće u skladu s Uredbom o visini minimalne plaće za tekuću godinu.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se u ovom oglasu koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se jednako na oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) te člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), uz prijavu na oglas dužni su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su uz prijavu na oglas dostaviti odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na oglas dužni su dostaviti i dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

 1. zamolbu za posao,
 2. životopis,
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o završenoj školi),
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važećeg dokumenta kojim se dokazuje hrvatsko državljanstvo: domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice),
 5. elektronički zapis o radno pravnom statusu ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e- radna knjižica), ne starije od dana objave oglasa,
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana objave oglasa
 7. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika).

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, adresa prebivališta, broj telefona ili mobitela, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi traženi prilozi.

Kandidati prijavom na oglas pristaju da Općina Fužine, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u opsegu i samo u svrhu provedbe oglasa od strane osoba ovlaštenih za provedbu oglasa. S prikupljenim osobnim podacima postupat će se u skladu s pozitivnim propisima odnosno u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679 te aktima Općine, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, o čemu će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

Prije sklapanja ugovora kandidati mogu biti pozvani na razgovor.

Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije potpisivanje Ugovora o radu, pristupe zdravstvenom pregledu. Ako izabrani kandidati ne pristupi zdravstvenom pregledu ili ne dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane oglasom.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici osobno, neposredno putem pisarnice Općine Fužine ili putem pošte, preporučenom pošiljkom u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje, na adresu:

OPĆINA FUŽINE

Dr. Franje Račkog 19

51 322 Fužine

s naznakom

„Ne otvaraj – Oglas za radno mjesto –

RADNIK ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE“

Nakon raspisanog oglasa, Općina Fužine ne mora izvršiti izbor, ali u tom slučaju donosi odluku o poništenju oglasa u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava na oglas.

OPĆINSKI NAČELNIK

David Bregovac, v.r.

IZJAVA