Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

15.2.2023. / natječaji

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projekt „Zaželi – tvoja pomoć je potrebna drugima“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, poziva ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III broj poziva UP.02.1.1.16 te članka 48. Statuta Općine Fužine („Službene novine Općine Fužine“ broj 06/21) Općinski načelnik Općine Fužine raspisuje

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projekt

„Zaželi – tvoja pomoć je potrebna drugima“ – UP.02.1.1.16.0003

U Općini Fužine, na radno mjesto:

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU - projekt „Zaželi – tvoja pomoć je potrebna drugima“ – UP.02.1.1.16.0003“ – program zapošljavanja žena – 10 izvršiteljica

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme do 6 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada:  poslovi će se obavljati na području Općine Fužine

Opis poslova:

 • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja  rublja i drugi kućanski poslovi),
 • nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć pri odlasku u šetnju,
 • obavljanje drugih svakodnevnih poslova

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. najviše završena srednja škola
 3. vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

Prednost u zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina:

 • žene od 50 godina i više,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,  
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice

Prijavi na oglas kandidatkinje su dužne priložiti:

 1. Zamolba za posao
 2. Životopis
 3. Presliku svjedodžbe o završenoj školi
 4. Presliku Osobne iskaznice
 5. Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja nakon objave javnog poziva)
 6. ostala dokumentacija kao dokaz pripadnosti jednoj od ranjivih skupina
 7. Privola za obradu osobnih podataka

Privola za obradu osobnih podataka može se preuzeti na www.fuzine.hr

Napomena: Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu

Žene od 50 godina i više

- osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom

- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili

potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima

- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja

- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice

- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice

- potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

- potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine

- izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice

- rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Trajanje radnog odnosa – šest mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Prijave moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

OPĆINA FUŽINE, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine, putem pošte ili osobno u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u zatvorenoj kuverti s naznakom: Za natječaj  „Zaželi – tvoja pomoć je potrebna drugima“

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Fužine zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                   David Bregovac,v.r.

Privola

Odluka o izboru kandidata