Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

12.4.2022. / natječaji

Objava postupka nabave za održavanje javne rasvjete za 2022. godinu

Općina Fužine objavljuje postupak nabave za održavanje javne rasvjete za 2022. godinu. Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za usluge održavanja javne rasvjete (redovno i izvanredno) na području Općine Fužine. Pod ovim se podrazumijeva održavanje javne rasvjete županijskih i lokalnih cesta odnosno nerazvrstanih cesta, mreže ulica u naseljima, na trgovima i seoskim ulicama, održavanje podzemnih i zračnih kabela, pocinčanih i armiranobetonskih stupova, rasvjetnih tijela, zamjena dotrajalih svjetiljki sa svjetiljkama bolje učinkovitosti, održavanje ormarića javne rasvjete, za razdoblje od dvanaest (12) mjeseci od dana zaključivanja Ugovora.

Predmetni radovi su opisani u Troškovniku –cjeniku, a trebaju se izvoditi sukladno pravilnicima, hrvatskim normama, tehničkim normama ukoliko iste postoje za pojedine stavke Troškovnika, tehničkim propisima, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmetne radove.

Dokumentacija o sposobnosti Ponuditelja da izvrši obveze Ugovora ako njegova ponuda bude prihvaćena treba Naručitelju pružiti zadovoljavajući dokaz o tome da Ponuditelj ima pravne, poslovne, financijske, tehničke i kadrovske mogućnosti potrebne za izvršenje Ugovora.
Dokumentirani prikaz o sposobnosti Ponuditelja za izvršenje Ugovora mora sadržavati sljedeće:
a) Izvadak iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra za pravne osobe, odnosno izvadak iz obrtnog registra za fizičke osobe ne stariji od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja kojim Ponuditelj dokazuje da je tvrtka Ponuditelja, odnosno obrt registrirana za obavljanje poslova koji su predmet nabave, da nad tvrtkom Ponuditelja nije pokrenut stečajni postupak te da nije u postupku likvidacije ili je prestao poslovati.
b) Izjavu ponuditelja da je sposoban prihvatiti uvjet naručitelja- da je tijekom cijelog jamstvenog roka, sposoban u roku od najviše dva (2) sata po dojavi bez obzira na vremenske uvjete i dob dana, otkloniti nedostatke čija narav predstavlja opasnost za ljude i imovinu (pad stupa, pad svjetiljke, pad zračnog kabela i sl.).
c) Izjavu gospodarskog subjekta iz koje je vidljivo kojim strojevima, uređajima i kojom tehničkom opremom gospodarski subjekt raspolaže u svrhu izvršenja ugovora.
Ovom izjavom gospodarski subjekt dokazuje da je opremljen sa najmanje slijedećom tehničkom opremom i uređajima:
 autoplatforma (korpa) za rad na visinama
 kamion do 6m3 nosivosti s autodizalicom za dizanje betonskih stupova minimalno 2t nosivosti
 autokošaru na terenskom vozilu sa 4 pogona do 13 m visine
 stroj Kombinirku za iskope i utovar
 bager do 4 t za iskope i slično
 3 auto košare iznad 12m radne visine
d) Popis raspoložive opreme, vozila i strojeva
e) Popis (broj i struktura) zaposlenih osoba kvalificiranih za obavljanje radova iz ovog natječaja.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Ponuditelja, nazivom i
adresom Naručitelja:
OPĆINA FUŽINE
Dr.Franje Račkog 19, 5122 Fužine
“održavanje javne rasvjete– ne otvaraj”

Rok za dostavu ponude je 22.04.2022.

Dokumentacija za nabavu

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjave