Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

16.2.2021. / natječaji

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti za natječaj za radno mjesto Pročelnika/ce

Na temelju članka 21. stavka 3. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje u službu na neodređeno vrijeme, u JUO Općine Fužine na radno mjesto-Pročelnika/ce na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj/ica, uz probni rad od 3 mjeseca, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

            1.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti ukupno osam (8) kandidata i to prema abecednom redu prezimena:

1.1. Banović Mirjana, Bože Vidasa 7, Rijeka 51000,

1.2. Bartoš Barbara Frida, D. Šćitara 34, Rijeka 51000,

1.3. Briški Đorđević Ivana, A. G. Matoša 4, Delnice 51300,

1.4. Greblo Marijan, Ivekovićeva 6, Rijeka 51000,

1.5. Paić Marijela, Mrkopaljska 48, Rijeka 51000,

1.6. Pavlinić Edita, Liplje 9a, Vrbovsko 51326,

1.7. Piršić Kristina, S. S. Kranjčevića 21, Delnice 51300,

1.8. Stojanova Ivana, Palit 134/a, Rab 51280.

            2.Pisana obavijest upućena je kandidatima koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja, pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju.

            3.Kandidati pozvani na pisano testiranje, obvezni su doći na testiranje u vijećnici Općine Fužine, u srijedu, 24.02.2021.g., u 15,15 sati.

            Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

            Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

            Smatra se da ako se kandidat navedenog dana ne odazove do 15,20 sati, bez obzira na razloge, da je povukao prijavu na oglas. Smatrati će se i da je kandidat povukao prijavu ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja sa kojima je ili će biti upoznat, kao i ako ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Prilikom provedbe prethodne provjere obvezno je pridržavanje odluka stožera civilne zaštite te mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije COVID-19, a osobito :

Organizacija- prethodna provjera održat će se na način da se u najvećoj mogućoj mjeri spriječi širenje epidemije COVID-19 te izbjegne neposredni kontakt osoba. Niti jedan sudionik ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu, simptome akutne respiratorne infekcije niti druge okolnosti koje ukazuju na rizik zaraženosti COVID-19.

Pri ulasku u zgradu Općine kandidatima će se izmjeriti tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom.

Fizička distanca- Potrebno je održavati fizičku distancu među osobama od 1,5 metra u službenim prostorijama u kojima se održava prethodna provjera. Održavanje fizičkog razmaka posebno je važno radi zaštite zdravlja osoba koje pripadaju osjetljivim skupinama.

Pridržavanje svih općih i higijenskih mjera- dostupnih na odgovarajućim poveznicama, kao npr.: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

Maske za lice- Obvezno je nošenje maski za lice u zatvorenom prostoru. Osim medicinskih maski mogu se koristiti i platnene maske za lice te druga pokrivala koja prekrivaju usta i nos.

Dezinficiranje ruku- Pri ulasku u zgradu Općine kandidati su obvezni dezinficirati ruke.

Pribor za pisanje- Kandidati su obvezni ponijeti i koristiti vlastiti pribor za pisanje (kemijska olovka).

Općina Fužine pridržava pravo onemogućiti pristup prethodnoj provjeri kandidatu za kojeg se pojave osnove sumnje na rizik zaraženosti COVID-19 ili njegovo postupanje ne bude u skladu s ovim Pozivom ili nekom Obavijesti i uputom Općine Fužine.

Za vrijeme boravka u prostorijama općine Fužine, kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba.

Pisana provjera znanja sastoji se od:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19),
  2. Statut Općine Fužine („Službene novine Općine Fužine“ broj 07/2018 i 01/2020),
  3. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Fužine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 12/13 i 02/18),
  4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19),
  6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 127/17 i 138/20),
  7. Zakon o proračunu NN 87/08136/1215/15
  8. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20),
  9. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
  10. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Kandidatima će biti podijeljen pisani test od 10 pitanja koji u sebi sadržava pitanja iz gore navedenog popisa literature.

Pisana provjera znanja ukupno traje 60 minuta.

Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 1 bod, (maksimalan broj bodova na pisanom testu je 10), s tim da se točan odgovor ocjenjuje cijelim brojem (1 bod), dok netočan odgovor ne nosi ni jedan bod.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je na pisanom dijelu provjere znanja ostvario najmanje 50% bodova provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju, te se sa njim provodi intervju.

Intervju sa kandidatima koji su ostvarili minimalno 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na testiranju se održava u roku tjedan dana od pisanog testa, a o čemu će svi kandidati koji su zadovoljili navedeni uvjet biti pravovremeno obaviješteni.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, interese i motivaciju kandidata za rad u službi, kao i razradu odgovora kandidata sa pisanog dijela ispita. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i pisana provjera znanja, odnosno od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

            Ostale informacije vezane uz pisano testiranje objavljene su na web stranici Općine Fužine www.fuzine.hr

            4.Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Fužine odmah po završetku testiranja. Isto tako Povjerenstvo će i na drugi prikladni način obavijestiti kandidate o rezultatima testiranja.

5.Kandidat koji na pismenom testiranju ostvari najmanje ili više od 50% ukupnog mogućeg broja bodova, odmah će biti obaviješten o terminu intervjua, koji može biti i odmah isti dan.

            6.Ovaj se poziv objavljuje na web stranici kao i na oglasnoj ploči Općine Fužine.

 

Predsjednica Povjerenstva

Ivana Lakota, v.r.