Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

5.10.2022. / natječaji

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenata Općine Fužine (“Službene novine Općine Fužine” br. 05/21), i Odluke Općinskog načelnika (KLASA: 024-03/22-05/01, URBROJ: 2170-19-02-22-212 od 04.10.2022.g.), objavljuje se sljedeći

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

 1. NAZIV TIJELA KOJE PROVODI NATJEČAJ

Natječaj za dodjelu stipendija provodi Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika

 1. OPĆI UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJE

Pravo na stipendiju Općine Fužine imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • hrvatski državljani sa prebivalištem na području Općine Fužine
 • studenti koji ne ponavljaju godinu za koji se traži stipendija,
 • da nisu stariji od 25 godina,
 • da su redoviti student na javnom visokom učilištu ili izvanredno upisan student uz uvijet da je nezaposlen
 • da nisu korisnici kredita ili stipendija po bilo kojoj drugoj osnovi.

Pravo na stipendiju imaju:

 • studenti prve godine preddiplomskog sveučilišnog ili stručnog studija te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija čiji ukupni prosjek iz zadnja četiri razreda srednje škole iznosi 4,0 ili veći,
 • student prve godine diplomskog sveučilišnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, te student viših godina preddiplomskog sveučilišnog ili stručnog studija te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija čiji ukupni prosjek iz prethodne godine iznosi najmanje 4,0.

Stipendija se dodjeljuje bespovratno, osim u slučajevima iz čl. 18. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Općine Fužine.

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje Zahtjeva za dodjelu stipendije je od 05.10.2022. do 19.10.2022. godine

 1. ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJE  I PRILOZI KOJI SE PRILAŽU

Uz obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije prilaže se:

 • Preslika domovnice
 • Potvrda o prebivalištu (ili fotokopija osobne iskaznice)
 • Potvrda ustanove o status studenta, odnosno o upisu u tekuću akademsku godinu
 • Preslike svjedodžbe o uspjehu:
  • Za studente prve godine preslike svjedodžbe svih razreda srednje škole
  • Za ostale kandidate: prijepis ocjena prethodne godine studija

            (Podnositelj zahtjeva je dužan na zahtjev Povjerenstva dati na uvid izvornik preslikane isprave)

 1. NAZIV TIJELA KOJEM SE ZAHTJEVI PODNOSE

Zahtjevi za dodjelu Stipendije podnose se Povjerenstvu za provedbu natječaja za dodjelu stipendija Općine Fužine

 1. ROK OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA

Nakon isteka roka za podnošenje Zahtjeva, Povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana od dana isteka roka objaviti prijedlog liste kandidata. Prijedlog liste objaviti će se na internet stranici Općine Fužine, te na oglasnoj ploči Općine Fužine.

Zamolbe se ocjenjuju po sustavu bodovanja u skladu sa Odlukom o stipendiranju učenika i studenata Općine Fužine

 Zamolbe se dostavljaju u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom preporučeno na adresu:

OPĆINA FUŽINE

DR.FRANJE RAČKOG 19

51322 FUŽINE

-ZA STUDENTSKE STIPENDIJE- NE OTVARATI

 1. OSTALO

Nepotpune molbe neće se razmatrati niti uzimati u obzir

Sukladno čl. 21. Odluke o stipendiranju učenika i studenata korisnici stipendije koji su ispunili uvjete iz čl. 19. i 20. Odluke, odnosno koji su u roku od 30 dana po završetku školske godine dostavili presliku svjedodžbe o završenom razredu za koji je stipendija dodjeljena, te uvjete iz čl. 3. Odluke, nisu obvezni prijavljivati se na Natječaj za dodjelu stipendija, već će nastaviti koristiti stipendiju

Za sva dodatne informacije zainteresirane osobe mogu se obratiti u Općinu Fužine ili na telefon broj 051/829-503 radnim danom od 09:00-15:00 sati. 

 

            OPĆINA FUŽINE

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                    David Bregovac, v.r.