Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

24.2.2021. / natječaji

Natječaj za davanje u zakup javnih površina Općine Fužine prikupljanjem pismenih ponuda

Na temelju članka 17. Odluke o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine Fužine ("Službene novine Općine Fužine“ 09/20) – u daljnjem tekstu: Odluke i Odluke Općinskog načelnika Općine Fužine KLASA: 022-05/21-03/01, URBROJ: 2112/03-02-21-49 od 23.02.2021. godine objavljuje se

N A T J E Č A J
za davanje u zakup javnih površina Općine Fužine
prikupljanjem pismenih ponuda

 

PREDMET ZAKUPA:

1. Javna površina:,

 • prostor za kiosk na lokaciji br. 23 površine 15 m2, k.č. 6936 k.o. Fužine, početne cijene 25 kn/ m2 odnosno ukupne cijene za cijeli predmet zakupa 375,00 kuna mjesečno;
 • javna površina daje se u zakup na vrijeme od 5 godina za obavljanje djelatnosti ugostiteljstvo/trgovina,
 • u zakup se daje zemljište površine 15 m2,  o primopredaji kojeg se sastavlja zapisnik bez priznavanja ikakvih troškova ulaganja oko privođenja istog namjeni;
 • početak obavljanja djelatnosti je 01. travnja 2021. godine ili najkasnije 15 dana od dana sklapanja ugovora.
 • na lokaciju može se postaviti kiosk za djelatnost iz podtočke b) koji ispunjava uvjete po posebnom propisu za navedeni objekat.

Stanje zemljišta.

Javna površina koja je predmet ovog natječaja u trenutku raspisivanja natječaja nema mogućnosti priključka na struju i vodu.

Prostor se može razgledati svakim radnim danom za vrijeme otvorenog natječaja u vremenu od 10-13 sati uz prethodnu najavu.

Kioskom se smatra tipski, privremen, prenosiv objekt, opremljen svim ili nekim komunalnim priključcima, sukladno čl. 2. Odluke (SN OF 09/20), za koje opće uvjete mora ishoditi budući zakupoprimac.

2. Natjecatelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini trostrukog iznosa mjesečne zakupnine na ime ozbiljnosti ponude. U slučaju neprihvaćanja ponude, ista se u roku od 8 dana vraća ponuditelju.

Ukoliko ponuda bude prihvaćena, ista se uračunava u cijenu zakupa .

3. Prijave za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:

- zahtjev sa osobnim podacima (ime i prezime ili naziv tvrtke s adresom, OIB  te broj žiro računa ili tekućeg računa za povrat garantnog pologa, broj telefona, email adresa radi dostave obavijesti),

- dokaz o uplati jamčevine koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Fužine – HR2524020061811700006 sa svrhom uplate "jamčevina za javnu površinu", model 68 s  pozivom na broj: 9016-OIB;

- oznaku i redni broj prostora za koji se nadmeće

- iskaz ponuđene cijene zakupa koja mora biti viša od početne.

Uz ponudu se prilaže:

 1. preslik važeće osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba (građanin ili obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, ako je ponuditelj pravna osoba, a ukoliko ponudu u ime ponuditelja daje opunomoćenik, i punomoć za zastupanje,
 2. izvornik ili ovjereni preslik obrtnice iz koje mora biti vidljivo da je obrtnik registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira, ako je ponuditelj fizička osoba – obrtnik,
 3. izvornik ili ovjereni preslik Rješenja nadležnog Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana obavijesti o raspisivanju natječaja, i iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati na javnoj površini koji se licitira, te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe, ako je ponuditelj pravna osoba,
 4. izjavu da prihvaća da se uplaćena jamčevina uračunava u iznos za osiguranje plaćanja te da prihvaća dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu i potvrđenu kod javnog bilježnika na iznos pune ugovorene cijene za cijelo razdoblje zakupa i uplaćene jamčevine. Iznimno, ukoliko zakupnik plati zakupninu u cijelosti za cijelo vrijeme trajanja zakupa, nema obvezu plaćanja jamčevine kao niti obvezu solemnizacije ugovora.
 5. potvrde da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja prema KTD-u Fužine d.o.o, Komunalac d.o.o. Delnice i Republici Hrvatskoj, a koje ne smiju biti starije od 30 dana od dana održavanja nadmetanja,
 6. izjavu da pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Općine, a u svrhu u koju su prikupljeni
 7. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponude;
 8. naznaku vremena stavljanja u funkciju kioska te opis namjeravanog zahvata, skicu kioska ili potvrdu da se radi o tipskom objektu.

Ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće se razmatrati kao niti ponude ponuditelja koji imaju dospjelu nepodmirenu obvezu prema Općini, tvrtkama ranije navedenim ili državom proračunu.

4.  Nakon provedbe postupka natječaja, sa izabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o zakupu javne površine kojeg je zakupac dužan podnijeti javnom bilježniku po svom izboru i na svoj trošak na solemnizaciju (uz izuzetak naveden u točci 3. ovog natječaja).  Ugovor o zakupu sklapa se najkasnije u roku od 8 dana od dana dobivanja obavijesti da je ponuditelj odabran kao najpovoljniji ponuditelj.

Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora na prethodni način, poziva se idući ili se poništava natječaj, a ponuditelj u tom slučaju gubi pravo na povrat jamčevine za ozbiljnost ponude.

Natječaj za zakup javne površine biti će objavljen na WEB stranicama Općine Fužine www.fuzine.hr  te na oglasnim pločama.

Rok za prijavu računa se od dana objave obavijesti u dnevnom tisku.

5. Pismene ponude za natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Obavijesti u Novom listu na adresu: Općina Fužine, Dr. F.Račkog 19, 51322 Fužine, u zatvorenoj omotnici sa naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ za javnu površinu lokacija br. 23".

Nezatvorene ponude smatrati će se neispravnim.

Kao zadnji dan računa se dan prijma pošiljke u Općini Fužine neovisno o načinu predaje!

6. Općina Fužine pridržava pravo poništavanja natječaja bez navođenja razloga uz obvezu povrata jamčevine u roku određenom ovim Natječajem.

O vremenu otvaranja ponuda svi ponuđači izvjestiti će se naknadno brzojavom, telefonom ili mailom.

7. Najpovoljnijim ponuđačem smatrati će se onaj ponuđač koji je ponudio najvišu zakupninu. Mjesečna zakupnina se određuje u kunama a plaća se unaprijed, najkasnije do 10.-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Zakupnik je dužan plaćati zakupninu s danom stupanja u posjed poslovnog prostora (tj. od dana izvršene primopredaje javne površine).

Pored zakupnine , zakupnik je dužan plaćati smeće, potrošenu vodu, električnu energiju, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, i sve ostale troškove koji terete poslovni prostor na javnoj površini, sve u roku dospjeća naznačenom na ispostavljenom računu davatelja usluga.

8. Obavijesti u svezi natječaja mogu se dobiti u Općini Fužine, Dr. Franje Račkog 19., na tel. 051/829-500 ili 829-506.

OPĆINA FUŽINE