Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

31.5.2021. / natječaji

JAVNI POZIV za potpore LOKALNIM događanjima u Gorskom kotaru

Temeljem Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Gorskog kotara, Turistička zajednica Gorskog kotara objavljuje
JAVNI POZIV
za potpore LOKALNIM događanjima u Gorskom kotaru u 2021.

I. Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Gorskog kotara (dalje u tekstu: TZGK) za događanja na području Gorskog kotara koja doprinose sljedećim ciljevima:
• promociji Gorskog kotara kao turističke destinacije
• unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedinog mjesta i/ili Gorskog kotara u cjelini
• povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa
• jačanju snage brenda goranskog turizma
• stvaranju prepoznatljivog imidža goranskog turizma.


II. Namjena potpore
Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju lokalnih događanja koja se mogu održavati u bilo kojem razdoblju godine i to:
a) sportska,
b) kulturna /zabavna,
c) eno-gastronomska,
d) povijesna, tradicijska i ostala događanja.


Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja se
održavaju u 2021.


Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to:
• najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)
• nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja
• najam prostora za održavanje događanja
• najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju
događanja
• troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika
• honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika
• izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.)
• usluge zaštitarske službe
• druge troškove neposredne organizacije događanja, koje TZGK smatra opravdanim.


U svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizator događanja mora objaviti znak hrvatskog, kvarnerskog i goranskog turizma.

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:
• kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava
• troškove uobičajenog poslovanja organizatora događanja (plaće i ostala primanja zaposlenih
bez obzira na razlog zapošljavanja, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska
putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe
ili bilo koje druge naknade)
• izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije
• sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja.
Ukupni fond sredstava koji će se raspodijeliti iznosi 50.000,00 kuna.

III. Korisnici sredstava
Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:
• trgovačka društva
• obrti
• zadruge
• javne ustanove
• ustanove u kulturi
• umjetničke organizacije
• jedinice lokalne samouprave
• udruge

Događanje može kandidirati samo jedan suorganizator događanja. Ako više (su)organizatora
kandidira isto događanje, potporu može dobiti samo jedan (su)organizator.

IV. Prihvatljivost troškova
TZGK može Organizatoru odobriti i isplatiti potporu do 50 % opravdanih/prihvatljivih troškova događanja.

V. Kriteriji za odobravanje potpore za događanja
Provjeravat će se ispunjavanje formalnih uvjeta Javnog poziva te se neće uzeti u daljnje razmatranje:
• prijave zaprimljene izvan roka za dostavu prijava;
• prijave zaprimljene s nepotpunom dokumentacijom;
• prijave koje nisu izrađene u skladu s Javnim pozivom,
• prijave događanja koji su sufinancirani kroz Javni poziv za potpore TOP događanjima u Gorskom kotaru u 2021. godini.

Sufinancirat će se događanja koja pridonose ostvarivanju sljedećih ciljeva razvoja turizma destinacije Gorski kotar:
• jačanje identiteta mjesta održavanja događanja kao destinacije,
• ravnomjerniji turistički razvoj Gorskog kotara,
• povećanje kvalitete i konkurentnosti turističke ponude mjesta održavanja događanja,
• kvaliteta prijave događanja (jasno određen cilj, opis aktivnosti, popis korisnika, partnera i suradnika /ako postoje/, terminski plan provedbe i drugo);
• uspješna tradicija održavanja turističke manifestacije.

Prijavu događanja potrebno je izraditi prema Javnom pozivu te istu ispuniti na Obrascu prijave. Uz Obrazac prijave prijavitelj je u obvezi dostaviti svu traženu dokumentaciju navedenu u Obrascu prijave.


Turistička zajednica Gorskog kotara zadržava pravo od organizatora događanja zatražiti na uvid dodatna pojašnjenja i dodatnu dokumentaciju.

VI. Odobravanje potpore, odluka i objava popisa korisnika
Obradu, evidentiranje i ocjenu valjanosti zaprimljenih kandidatura, sukladno kriterijima Javnog poziva, provodi Povjerenstvo koje čine najmanje tri člana. Povjerenstvo, koje imenuje Direktor, utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava potpore i dostavlja ga Turističkom vijeću Turističke zajednice Gorskog kotara koje donosi odluku o dodjeli potpora.

Popis projekata s iznosom dodijeljenih sredstava potpore po korisnicima bit će objavljen na
internetskim stranicama TZGK najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke
o dodjeli potpora događanjima.

Turistička zajednica Gorskog kotara zadržava pravo odbiti sve zaprimljene prijave projekata i poništiti Javni poziv.
Prijave projekata i priložena dokumentacija ne vraća se prijaviteljima.

VII. Način i rok podnošenja kandidatura
Prijave na Javni poziv podnose se u zatvorenoj omotnici na jedan od sljedećih načina
1. običnom poštom na adresu: Turistička zajednica Gorskog kotara Lujzinska cesta 47/1 51 300 Delnice
s naznakom „Javni poziv za potpore LOKALNIM događanjima u Gorskom kotaru u 2021. – NE OTVARATI“
2. osobno u Turistički ured Turističke zajednice Gorskog kotara na adresi Lujzinska cesta 47/1, Delnice

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 18. lipnja 2021.
(u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 18. lipnja 2021.)

X. Sklapanje ugovora
S organizatorom kojem Turističko vijeće TZGK odobri potporu, sklopit će se ugovor o sufinanciranju u roku 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke o odabiru događanja.

XI. Sastavni dio ovog Javnog poziva čine prilozi i to:
1. Obrazac prijave
2. Izjava korisnika o nekažnjavanju
3. Izjava o podmirenim dugovanjima

Dodatne informacije: isključivo pisanim putem na visit@gorskikotar.hr , najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.
Javni poziv objavljen je na internetskim stranicama gradova i općina s područja Gorskog kotara.

 

Direktor
TZ Gorskog kotara
Petar Hrg, mag. oec.

Delnice, 25. svibnja 2021.