Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

25.5.2022. / natječaji

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Fužine

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Fužine, KLASA:, 024-02/22-01/05 URBROJ: 2170-19-01-22-03 od 09.05.2022, Općinsko vijeće Općine Fužine  objavljuje

J A V N I       N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Fužine

I.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Fužine, na području katastarskih općina Fužine, Vrata i Lič, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Fužine predviđeno za zakup i/ili povrat i/ili ostale namjene.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Fužine predviđene za povrat i ostale namjene daju se u zakup javnim natječajem na rok do pet (5) godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Fužine predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog javnog natječaja.

Katastarske čestice koje su predviđene za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i ostale namjene, označene su u rubrici Napomena.

II.

Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.

Sudionik javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno raspolagala.

Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup smatra se nevažećom.

Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju za zakup od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.

III.

(1) Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (u daljnjem tekstu: Zakon) imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju sljedećim redoslijedom:

a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, koji je najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke, bavi se stočarskom proizvodnjom, ima najmanje tri godine do objave javnog natječaja prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Fužine, a ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog natječaja.

Kada ponuditelj ostvaruje prednost po ovom kriteriju, a proizvodna cjelina za koju se natječe je veća od trenutačnih potreba prema izračunu broja uvjetnih grla po hektaru, ponuditelj se u gospodarskom programu mora obvezati na izjednačavanje potrebnog broja uvjetnih grla u roku od dvije godine od sklapanja ugovora o zakupu. Ponuditelj ne ostvaruje pravo prvenstva po ovom kriteriju za površine koje su za više od 10% veće od njegovih trenutačnih potreba.

Za ponuditelja koji je pravna osoba uzima se u obzir ukupan broj grla stoke i ukupna površina poljoprivrednog zemljišta kojom raspolaže ponuditelj i sve s njim povezane fizičke i pravne osobe.

b) dosadašnji posjednik kojem je poljoprivreda primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu na temelju ugovora koji su istekli a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog natječaja, na temelju ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda koji ne može biti kraći od pet godina, sukladno zakonu kojim se propisuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, a koji je ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao ili dosadašnji posjednik koji je vlasnik višegodišnjeg nasada na zemljištu za koje se raspisuje javni natječaj i u mirnom je posjedu tog zemljišta najmanje pet godina do objave javnog natječaja.

c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Fužine najmanje tri godine do objave javnog natječaja.

d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću upisan u Upisnik poljoprivrednika, ima sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Fužine najmanje tri godine do objave javnog natječaja.

e) fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Fužine najmanje tri godine do objave javnog natječaja.

f) zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja.

g) fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

h) ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

(2) Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prava prvenstva za zakup, prednost se utvrđuje prema sljedećem redoslijedu:

a) imaju ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva između 8.000,00 do 100.000,00 eura.

b) pravna ili fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom sljedećim redoslijedom:

1. povrtlarstvom

2. voćarstvom (osim oraha)

3. vinogradarstvom

4. maslinarstvom

c) pravna ili fizička osoba koja se bavi sjemenskom proizvodnjom.

d) obrazovanje iz područja poljoprivrede, veterinarstva i prehrambene tehnologije, a najmanje SSS.

e) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja.

f) veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

g) dulje vrijeme upisan u Upisnik poljoprivrednika.

IV.

Fizička ili pravna osoba ima pravo prvenstva zakupa prema utvrđenom redoslijedu iz točke III. ovog natječaja uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

V.

Ponuda na javni natječaj obavezno treba sadržavati: ime/naziv adresu i OIB ponuditelja, katastarsku čestica za koju se dostavlja ponuda, ponuđenu cijenu za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda, gospodarski program za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda i popis dokumentacije dostavljen uz ponudu.

VI.

(1) Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju dužne su sukladno članku 5. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 47/2019) uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti dokumentaciju navedenu u tablici 1., a koja se nalazi u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio.

(2) Sudionici javnog natječaja dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju priložiti i sljedeću dokumentaciju:

– potvrdu Općine Fužine o podmirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

–  potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,

– izjavu da se protiv njih na području Republike Hrvatske ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta (Obrazac 1),

– izjavu da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske (Obrazac 1),

– izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3),

– gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta, na propisanom obrascu koji je sastavni dio natječaja.

(3) Sudionici javnog natječaja za zakup koji su pravne osobe sukladno točki III. kriterij 1. a) dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i pravne osobe (Obrazac 2).

(4) Sudionici javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 3. ove točke dužni su uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti i za s njima povezane fizičke i pravne osobe i dokumentaciju navedenu pod brojem 6., 8. i 9. u tablici 1.

(5) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. kriterij 1. b) dužni za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su ispunjavali gospodarski program iz ugovora temeljem kojeg ostvaruju status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja ( Obrazac 4).

(6) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. kriterij 1. b). koji u ugovorima temeljem kojih ostvaruju status dosadašnjeg posjednika nemaju gospodarski program kao sastavni dio ugovora, dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu danu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su koristili zemljište sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja (Obrazac 4).

(7) Pripadajući iznos uvjetnog grla (UG) po pojedinoj vrsti domaće životinje naveden u tablici 2. nalazi se u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio.

(8) Prosječan broj uvjetnih grla izračunava se na temelju tablice iz stavka 9. ovoga članka, za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju, a računa se od 1. siječnja do 31. prosinca.

(9) Kod izračuna prosječnog broja uvjetnih grla i ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta ne uračunavaju se površine poljoprivrednog zemljišta za koje ponuditelj ima zaključene ugovore, a predmet su natječaja za zakup.

(10) Potpis na izjavama iz ove točke natječaja ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

VII.

Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 100 ha, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona.

VIII.

Zakupnina za zakup plaća se godišnje.

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine.

Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj zakupnini.

Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 50. stavku 1. i 6. Zakona.

IX.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Fužine , Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Općine Fužine.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Fužine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

X.

Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je: izvan roka, nepotpisana, ne sadrži podatke iz točke V., dokumentaciju i izjave iz točke VI. ovog javnog natječaja.

Ukoliko se jedan ponuditelj javlja na više katastarskih čestica koje su predmet natječaja može dostaviti jednu ponudu za sve katastarske čestice za koje podnosi ponudu.

Za svaku pojedinu katastarsku česticu iz ponude navedene u ovom članku, ponuditelj mora dostaviti ponuđenu cijenu i gospodarski program. Ostala dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku i razmatra se za svaku katastarsku česticu iz ponude tog ponuditelja.

Povjerenstvo će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju navedenu u članku VI. tablici 1. ovog javnog natječaja.

XI.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Fužine na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Fužine.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Primorsko-goranskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

O donesenoj odluci iz ovog članka obavještavaju se svi sudionici natječaja javnom objavom na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Fužine.

Protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude iz ovog članka, nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.

XII.

Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Županije i suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, Općinski načelnik Općine Fužine i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.

Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna isprava sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe te ovlasti i način rada javnog bilježništva.

XIII.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem zakupnik je dužan iskrčiti o vlastitom trošku u roku od dvije godine od dana uvođenja u posjed, a zakupnina mu se umanjuje razmjerno troškovima krčenja. Ako su troškovi krčenja veći od zakupnine, zakupnik se oslobađa plaćanja zakupnine te nema pravo na povrat razlike troškova krčenja.

Za osiguranje izvršenja ove ugovorne obveze za poljoprivredno zemljište površine veće od 10 ha, zakupnik koji je pravna osoba je dužan predati obvezujuće pismo namjere banke uz ponudu, a pri sklapanju ugovora davatelju zakupa položiti bankovnu garanciju, a zakupnik koji je fizička osoba dužan je pri sklapanju ugovora davatelju zakupa priložiti zadužnicu.

Krčenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u smislu Zakona smatra se njegovo privođenje poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno uklanjanje nadzemnih i podzemnih dijelova višegodišnjeg raslinja.

Drvnu masu koja ostane nakon krčenja poljoprivrednog zemljišta preuzimaju od zakupnika, transportiraju i njome raspolažu Hrvatske šume d.o.o. sukladno posebnom propisu o šumama, u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti o obavljenom krčenju. Sredstva ostvarena od prodaje drvne mase prihod su državnog proračuna 50% i Hrvatskih šuma d.o.o. 50%.

Hrvatske šume d.o.o. na zahtjev Općine Fužine procjenjuju troškove stavljanja poljoprivrednog zemljišta u funkciju poljoprivredne proizvodnje.

Procjena troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje izrađena od strane Hrvatskih šuma d.o.o. UŠP Delnice (Klasa: DE/21-01/484; Ur.broj: 11-00-06/01-22-03 od 21. ožujka 2022. godine),

Naziv katastarske općine

PTC. Br.

Broj katastarske čestice

Površina    (ha)

Ukupan trošak      (kn)

Napomena

1

2

3

4

5

6

Fužine

363/1

364/1

364/2

0,1773

0,0511

0,0173

0,2457

-

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

 

 

Fužine

397/1

397/2

 

2,2893

0,4830

2,7723

20.963,67

17.534,13

38.497,80

NMSUFPP*

NMSUFPP*2

 

Fužine

3

961

0,5611

28.914,28

NMSUFPP*3

Fužine

4

1024

0,6460

21.209,45

NMSUFPP*4

Fužine

5

1570/1

0,0518

3.294,07

NMSUFPP*5

Fužine

6

1664

1,8929

-

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

Fužine

7

1943

0,0191

-

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

Fužine

8

1944

0,0111

-

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

Fužine

9

2057

0,1011

-

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

Fužine

10

2058

0,0554

-

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

Fužine

11

2059

0,0942

-

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

Fužine

12

2060

0,0302

-

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

Fužine

13

2061/2

0,2579

-

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

Fužine

14

2063/2

0,0207

-

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

Fužine

15

2101/7

2101/10

2103/1

 

0,0206

0,0071

0,0655

0,0932

-

0,00

6.665,52

6.665,52

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

 

NMSUFPP*3

 

Fužine

16

2176/1

0,0740

0,00

 

Fužine

17

2359/2

0,0270

0,00

 

Fužine

18

2759

2760

 

0,0237

0,0489

0,0726

-

-

 

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

 

Fužine

19

2809/1

0,0780

-

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Jelenje Velo A i B

Fužine

20

2911/3

0,0683

0,00

 

Lič

21

312

313

 

0,1802

0,2011

0,3813

0,00

0,00

0,00

 

Lič

22

929

937

 

0,3532

0,0849

0,4381

716,13

192,60

908,73

 

Lič

23

943/1

0,0216

0,00

 

Lič

24

986/1

0,0129

0,00

 

Lič

25

1004/1

0,0338

0,00

 

Lič

26

1014

0,0266

0,00

 

Lič

27

1046/2

1047/2

 

0,0072

0,0151

0,0223

0,00

0,00

0,00

 

Lič

28

1092/2

0,0331

0,00

 

Lič

29

1097

1098

1099

 

0,1011

0,0421

0,0780

0,2212

0,00

0,00

3.446,31

3.446,31

 

NMSUFPP*6

 

Lič

30

1818

12,7904

99.155,50

NMSUFPP*7

Lič

31

1851

0,0406

0,00

 

Lič

32

2277

0,1766

0,00

P2

Lič

33

2345

0,2216

0,00

 

Lič

34

2476

0,1187

0,00

 

Lič

35

2669/5

11,6107

234.793,18

NMSUFPP*8

Lič

36

2944

6,8815

-

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Kobiljak - Bitoraj

Lič

37

3103

0,1586

0,00

 

Lič

38

3104

0,1795

0,00

P2

Lič

39

3198

0,3287

0,00

 

Lič

40

3200/2

0,0694

0,00

 

Lič

41

3376

0,0557

0,00

 

Lič

42

3762

0,1180

0,00

 

Lič

43

3820/3

0,1467

0,00

 

Lič

44

4037/4

0,0086

0,00

 

Lič

45

4037/5

0,0629

0,00

 

Lič

46

4127

0,8236

18.820,90

NMSUFPP*3

Lič

47

4219/1

0,2353

0,00

 

Lič

48

4219/7

0,0690

0,00

 

Lič

49

5110

0,0615

0,00

 

Lič

50

5347/1

24,5328

-

NMSUFPP, šuma uključena u GJ Kobiljak - Bitoraj

 

Vrata

51

339

1,0103

-

povrat, NMSUFPP, šuma uključena u GJ Kobiljak - Bitoraj

Vrata

52

765/62

0,1599

0,00

povrat, NMSUFPP

Vrata

53

857

0,0122

-

povrat, NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

Fužine

54

958/1

958/2

 

0,0094

0,1601

0,1695

0,00

6.468,72

6.468,72

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

 

Fužine

55

960

0,3669

28.914,28

povrat, NMSUFPP

Fužine

56

1996/3

1998/3

 

0,0043

0,0428

0,0471

0,00

0,00

0,00

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

 

Fužine

57

2022/2

0,0012

0,00

povrat, NMSUFPP

Fužine

58

2023/2

0,0290

0,00

povrat, NMSUFPP

Fužine

59

2065/1

0,0094

-

povrat, NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

Fužine

60

2065/3

2065/6

 

0,0727

0,0176

0,0903

0,00

0,00

0,00

povrat

povrat, NMSUFPP

 

Fužine

61

2066/3

2066/6

 

0,0204

0,0292

0,0496

0,00

0,00

0,00

povrat

povrat

 

Fužine

62

2066/8

0,0589

0,00

povrat, NMSUFPP

Fužine

63

2067/3

0,0036

0,00

povrat, NMSUFPP

Fužine

64

2167/2

0,0180

192,60

povrat, NMSUFPP

Fužine

65

2168/3

2171/2

2174/1

2176/3

2176/4

 

0,0963

0,0346

0,0486

0,0091

0,0007

0,1893

6.413,80

3.873,84

3.873,84

769,80

0,00

14.931,28

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

 

Fužine

66

2214/1

0,0085

769,80

povrat, NMSUFPP

Fužine

67

2218/4

2219/2

2221/6

 

0,0008

0,0023

0,0566

0,0597

0,00

0,00

3.873,84

3.873,84

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

 

Fužine

68

2338/1

0,0025

0,00

povrat, NMSUFPP

Fužine

69

2349/3

0,0018

0,00

povrat, NMSUFPP

Fužine

70

2722

0,0295

-

povrat, NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

Fužine

71

2723

0,0086

-

povrat, NMSUFPP, šuma uključena u GJ Brloško

Lič

72

509

0,3287

9.214,68

povrat, NMSUFPP*9

Lič

73

533

534

 

0,3823

0,3791

0,7614

8.562,74

8.562,74

17.125,48

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

 

Lič

74

636

0,2446

9.214,68

povrat, NMSUFPP*10

Lič

75

952

1005/1

1013

1019

 

0,0281

0,0108

0,0151

0,0270

0,0810

5.228,96

3.537,24

3.537,24

5.228,96

17.532,40

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

 

Lič

76

985

0,0086

2.331,79

povrat, NMSUFPP

Lič

77

1003/1

0,0079

2.331,79

povrat, NMSUFPP

Lič

78

1048/2

0,0122

2.356,27

povrat, NMSUFPP

Lič

79

1051

1061

 

0,1921

0,0910

0,2831

6.745,28

8.468,76

15.214,04

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP*11

 

Lič

80

1085

0,2219

7.046,42

povrat, NMSUFPP

Lič

81

1116

0,0572

5.475,83

povrat, NMSUFPP

Lič

82

1120

0,1158

6.029,15

povrat, NMSUFPP

Lič

83

1447/1

0,0957

5.861,03

P2, povrat, NMSUFPP

Lič

84

1632

1633

 

0,0191

0,1985

0,2176

0,00

0,00

0,00

povrat

povrat

 

Lič

85

2158

0,3489

0,00

povrat

Lič

86

2359

0,0334

330,93

povrat, NMSUFPP

Lič

87

2669/3

0,3068

0,00

povrat

Lič

88

2728

0,4460

-

povrat, NMSUFPP, šuma uključena u GJ Kobiljak - Bitoraj

Lič

89

2751

0,1763

18.646,07

P2, povrat, NMSUFPP

Lič

90

2909/5

2909/6

2909/7

2909/8

2909/9

 

0,0662

0,0673

0,0457

0,0453

0,0450

0,2695

6.512,44

6.512,44

6.319,84

6.319,84

6.319,84

31.984,40

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

 

Lič

91

3134

0,0270

0,00

povrat

Lič

92

3248

0,7859

-

povrat, NMSUFPP, šuma uključena u GJ Kobiljak - Bitoraj

Lič

93

3259

0,2798

-

povrat, NMSUFPP, šuma uključena u GJ Kobiljak - Bitoraj

Lič

94

3264/1

3264/2

 

0,6848

0,6848

1,3696

23.470,69

23.470,69

46.941,38

povrat, NMSUFPP

povrat, NMSUFPP

 

Lič

95

4021

0,3424

-

povrat, NMSUFPP, šuma uključena u GJ Kobiljak - Bitoraj

Kazalo:

 1. Nije moguće staviti u funkciju poljoprivredne proizvodnje (NMSUFPP) jer je čestica obrasla šumom i uključena je u gospodarsku jedinicu.
 2. NMSUFPP* Navedena čestica obrasla je šumom na cca 0,6093 ha.
 3. NMSUFPP*2 Navedena čestica obrasla je šumom na cca 0,2830 ha.
 4. NMSUFPP*3 Navedena čestica u naravi je šuma.
 5. NMSUFPP*4 Navedena čestica obrasla je šumom na cca 0,4460 ha.
 6. NMSUFPP*5 Navedena čestica obrasla je šumom na cca 0,0268 ha.
 7. NMSUFPP*6 Navedena čestica obrasla je šumom na cca 0,0380 ha.
 8. NMSUFPP*7 Navedena čestica obrasla je šumom na cca 7,9904 ha.
 9. NMSUFPP*8 Navedena čestica obrasla je šumom na cca 5,6107 ha.
 10. NMSUFPP*9 Navedena čestica obrasla je šumom na cca 0,1287 ha.
 11. NMSUFPP*10 Navedena čestica obrasla je šumom na cca 0,1646 ha.
 12. NMSUFPP*11 Navedena čestica obrasla je šumom na cca 0,0510 ha.

Umanjenje zakupnine iz ovog članka provest će se nakon što zakupnik dostavi dokaz Općini Fužine o izvršenim obvezama iz ovog članka.

 

U Fužinama, 25.05.2022. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Valentin Crljenko, v.r.

Prilog 1.

na rok od 25 godina

R.BR.

Naziv katastarske općine

PTC. Br.

Broj katastarske čestice

Način uporabe katastarske čestice (katastarska kultura)

Površina    (ha)

Jedinična zakupnina  (kn)

Početna zakupnina (kn)

Postotak uveć./umanj.

 Ukupna visina početne zakupnine      (kn)

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

6*7

 

8+9

 

1

Fužine

363/1

364/1

364/2

livada

oranica

oranica

UKUPNO 1

0,1773

0,0511

0,0173

0,2457

198

292

292

 

35,10

14,92

5,05

55,07

 

35,10

14,92

5,05

55,07

 

2

Fužine

397/1

397/2

 

livada

oranica

UKUPNO 2

2,2893

0,4830

2,7723

198

292

 

453,28

141,04

594,32

 

453,28

141,04

594,32

 

3

Fužine

3

961

livada 

0,5611

198

111,10

 

111,10

 

4

Fužine

4

1024

pašnjak

0,6460

127

82,04

 

82,04

 

5

Fužine

5

1570/1

livada

0,0518

198

10,26

 

10,26

 

6

Fužine

6

1664

livada 

1,8929

198

374,79

 

374,79

 

7

Fužine

7

1943

pašnjak 

0,0191

127

2,42

 

2,42

 

8

Fužine

8

1944

pašnjak 

0,0111

127

1,41

 

1,41

 

9

Fužine

9

2057

pašnjak 

0,1011

127

12,84

 

12,84

 

10

Fužine

10

2058

pašnjak

0,0554

127

7,03

 

7,03

 

11

Fužine

11

2059

pašnjak

0,0942

127

11,96

 

11,96

 

12

Fužine

12

2060

pašnjak

0,0302

127

3,83

 

3,83

 

13

Fužine

13

2061/2

pašnjak

0,2579

127

32,75

 

32,75

 

14

Fužine

14

2063/2

pašnjak

0,0207

127

2,63

 

2,63

 

15

Fužine

15

2101/7

2101/10

2103/1

 

livada

livada

livada

UKUPNO 15

0,0206

0,0071

0,0655

0,0932

198

198

198

 

4,08

1,40

12,97

18,45

 

4,08

1,40

12,97

18,45

 

16

Fužine

16

2176/1

oranica

0,0740

292

21,61

 

21,61

 

17

Fužine

17

2359/2

oranica

0,0270

292

7,88

 

7,88

 

18

Fužine

18

2759

2760

 

pašnjak

pašnjak

UKUPNO 18

0,0237

0,0489

0,0726

127

127

 

3,01

6,21

9,22

 

3,01

6,21

9,22

 

19

Fužine

19

2809/1

pašnjak

0,0780

127

9,91

 

9,91

 

20

Fužine

20

2911/3

livada

0,0683

198

13,52

 

13,52

 

21

Lič

21

312

313

 

livada

livada

UKUPNO 21

0,1802

0,2011

0,3813

198

198

 

35,68

39,82

75,50

 

35,68

39,82

75,50

 

22

Lič

22

929

937

 

oranica

livada

UKUPNO 22

0,3532

0,0849

0,4381

292

198

 

103,13

16,81

119,94

 

103,13

16,81

119,94

 

23

Lič

23

943/1

oranica

0,0216

292

6,31

 

6,31

 

24

Lič

24

986/1

oranica

0,0129

292

3,77

 

3,77

 

25

Lič

25

1004/1

oranica

0,0338

292

9,87

 

9,87

 

26

Lič

26

1014

oranica

0,0266

292

7,77

 

7,77

 

27

Lič

27

1046/2

1047/2

 

livada

oranica

UKUPNO 27

0,0072

0,0151

0,0223

198

292

 

1,42

4,41

5,83

 

1,42

4,41

5,83

 

28

Lič

28

1092/2

oranica

0,0331

292

9,66

 

9,66

 

29

Lič

29

1097

1098

1099

 

oranica

oranica

oranica

UKUPNO 29

0,1011

0,0421

0,0780

0,2212

292

292

292

 

29,52

12,29

22,78

64,59

 

29,52

12,29

22,78

64,59

 

30

Lič

30

1818

oranica

12,7904

292

3.734,80

 

3.734,80

 

31

Lič

31

1851

livada

0,0406

198

8,04

 

8,04

 

32

Lič

32

2277

oranica

0,1766

292

51,57

 

51,57

P2

33

Lič

33

2345

pašnjak

0,2216

127

28,14

 

28,14

 

34

Lič

34

2476

oranica

0,1187

292

34,66

 

34,66

 

35

Lič

35

2669/5

pašnjak

11,6107

127

1.474,56

 

1.474,56

 

36

Lič

36

2944

pašnjak

6,8815

127

873,95

 

873,95

 

37

Lič

37

3103

livada

0,1586

198

31,40

 

31,40

 

38

Lič

38

3104

livada

0,1795

198

35,54

 

35,54

P2

39

Lič

39

3198

livada

0,3287

198

65,08

 

65,08

 

40

Lič

40

3200/2

livada

0,0694

198

13,74

 

13,74

 

41

Lič

41

3376

livada

0,0557

198

11,03

 

11,03

 

42

Lič

42

3762

oranica

0,1180

292

34,46

 

34,46

 

43

Lič

43

3820/3

oranica

0,1467

292

42,84

 

42,84

 

44

Lič

44

4037/4

livada

0,0086

198

1,70

 

1,70

 

45

Lič

45

4037/5

livada

0,0629

198

12,45

 

12,45

 

46

Lič

46

4127

livada

0,8236

198

163,07

 

163,07

 

47

Lič

47

4219/1

pašnjak

0,2353

127

29,88

 

29,88

 

48

Lič

48

4219/7

pašnjak

0,0690

127

8,76

 

8,76

 

49

Lič

49

5110

oranica

0,0615

292

17,96

 

17,96

 

50

Lič

50

5347/1

pašnjak

24,5328

127

3.115,66

 

3.115,66

 

Sveukupna površina u natječaju u ha: 67,0539

Sveukupna početna zakupnina u natječaju u kn: 11.475,57

 

na rok od 5 godina

R.BR.

Naziv katastarske općine

PTC. Br.

Broj katastarske čestice

Način uporabe katastarske čestice (katastarska kultura)

Površina    (ha)

Jedinična zakupnina  (kn)

Početna zakupnina (kn)

Postotak uveć./umanjenja

 Ukupna visina početne zakupnine     (kn)

Napomena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

6*7

 

8+9

 

Vrata

51

339

livada

1,0103

198

200,04

 

200,04

povrat

2

Vrata

52

765/62

pašnjak

0,1599

127

20,31

 

20,31

povrat

3

Vrata

53

857

pašnjak

0,0122

127

1,55

 

1,55

povrat

4

Fužine

54

958/1

958/2

pašnjak 

pašnjak

UKUPNO 22

0,0094

0,1601

0,1695

127

127

 

1,19

20,33

21,52

 

1,19

20,33

21,52

povrat

povrat

5

Fužine

55

960

pašnjak 

0,3669

127

46,60

 

46,60

povrat

6

Fužine

56

1996/3

1998/3

 

livada

livada

UKUPNO

0,0043

0,0428

0,0471

198

198

 

0,85

8,47

9,32

 

0,85

8,47

9,32

povrat

povrat

7

Fužine

57

2022/2

livada

0,0012

198

0,24

 

0,24

povrat

8

Fužine

58

2023/2

livada 

0,0290

198

5,74

 

5,74

povrat

9

Fužine

59

2065/1

pašnjak

0,0094

127

1,19

 

1,19

povrat

10

Fužine

60

2065/3

2065/6

 

pašnjak

pašnjak

UKUPNO

0,0727

0,0176

0,0903

127

127

 

9,23

2,23

11,46

 

9,23

2,23

11,46

povrat

povrat

 

11

Fužine

61

2066/3

2066/6

 

livada

livada

UKUPNO

0,0204

0,0292

0,0496

198

198

 

4,04

5,78

9,82

 

4,04

5,78

9,82

povrat

povrat

 

12

Fužine

62

2066/8

livada

0,0589

198

11,66

 

11,66

povrat

13

Fužine

63

2067/3

livada

0,0036

198

0,71

 

0,71

povrat

14

Fužine

64

2167/2

livada

0,0180

198

3,56

 

3,56

povrat

15

Fužine

65

2168/3

2171/22174/1

2176/3

2176/4

 

oranica

oranica

oranica

oranica

oranica

UKUPNO

0,0963

0,0346

0,0486

0,0091

0,0007

0,1893

292

292

292

292

292

 

28,12

10,10

14,19

2,66

0,20

55,27

 

28,12

10,10

14,19

2,66

0,20

55,27

povrat

povrat

povrat

povrat

povrat

 

16

Fužine

66

2214/1

oranica

0,0085

292

2,48

 

2,48

povrat

17

Fužine

67

2218/4

2219/2

2221/6

 

oranica

oranica

livada

UKUPNO

0,0008

0,0023

0,0566

0,0597

292

292

198

 

0,23

0,67

11,21

12,11

 

0,23

0,67

11,21

12,11

povrat

povrat

povrat

 

18

Fužine

68

2338/1

oranica

0,0025

292

0,73

 

0,73

povrat

19

Fužine

69

2349/3

livada

0,0018

198

0,36

 

0,36

povrat

20

Fužine

70

2722

livada

0,0295

198

5,84

 

5,84

povrat

21

Fužine

71

2723

livada

0,0086

198

1,70

 

1,70

povrat

22

Lič

72

509

livada

0,3287

198

65,08

 

65,08

povrat

23

Lič

73

533

534

 

livada

livada

UKUPNO

0,3823

0,3791

0,7614

198

198

 

75,69

75,06

150,75

 

75,69

75,06

150,75

povrat

povrat

 

24

Lič

74

636

livada

0,2446

198

48,43

 

48,43

povrat

25

Lič

75

952

1005/1

1013

1019

 

pašnjak

livada

livada

livada

UKUPNO

0,0281

0,0108

0,0151

0,0270

0,0810

127

198

198

198

 

3,57

2,14

2,99

5,35

14,05

 

3,57

2,14

2,99

5,35

14,05

povrat

povrat

povrat

povrat

 

26

Lič

76

985

livada

0,0086

198

1,70

 

1,70

povrat

27

Lič

77

1003/1

livada

0,0079

198

1,56

 

1,56

povrat

28

Lič

78

1048/2

livada

0,0122

198

2,42

 

2,42

povrat

29

Lič

79

1051

1061

 

pašnjak

livada

UKUPNO

0,1921

0,0910

0,2831

127

198

 

24,40

18,02

42,42

 

24,40

18,02

42,42

povrat

povrat

 

30

Lič

80

1085

livada

0,2219

198

43,94

 

43,94

povrat

31

Lič

81

1116

livada

0,0572

198

11,32

 

11,32

povrat

32

Lič

82

1120

livada

0,1158

198

22,93

 

22,93

povrat

33

Lič

83

1447/1

oranica

0,0957

292

27,94

 

27,94

P2, povrat

34

Lič

84

1632

1633

 

livada

oranica

UKUPNO

0,0191

0,1985

0,2176

198

292

 

3,78

57,96

61,74

 

3,78

57,96

61,74

povrat

povrat

 

35

Lič

85

2158

livada

0,3489

198

69,08

 

69,08

povrat

36

Lič

86

2359

pašnjak

0,0334

127

4,24

 

4,24

povrat

37

Lič

87

2669/3

pašnjak

0,3068

127

38,96

 

38,96

povrat

38

Lič

88

2728

livada

0,4460

198

88,31

 

88,31

povrat

39

Lič

89

2751

livada

0,1763

198

34,91

 

34,91

P2, povrat

40

Lič

90

2909/5

2909/6

2909/7

2909/8

2909/9

 

livada

livada

livada

livada

livada

UKUPNO

0,0662

0,0673

0,0457

0,0453

0,0450

0,2695

198

198

198

198

198

 

13,11

13,32

9,05

8,97

8,91

53,36

 

13,11

13,32

9,05

8,97

8,91

53,36

povrat

povrat

povrat

povrat

povrat

 

41

Lič

91

3134

livada

0,0270

198

5,35

 

5,35

povrat

42

Lič

92

3248

livada

0,7859

198

155,61

 

155,61

povrat

43

Lič

93

3259

pašnjak

0,2798

127

35,53

 

35,53

povrat

44

Lič

94

3264/1

3264/2

 

livada

livada

UKUPNO

0,6848

0,6848

1,3696

198

198

 

135,59

135,59

271,18

 

135,59

135,59

271,18

povrat

povrat

 

45

Lič

95

4021

livada

0,3424

198

67,79

 

67,79

povrat

Sveukupna površina u natječaju u ha: 9,1471

Sveukupna početna zakupnina u natječaju u kn: 1.740,81

 

TABLICA 1.

R.br.

Dokazuje

Izvor dokumenta

Naziv dokumenta

1.

Nositelj OPG-a

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija)

2.

Vlasnik obrta

Podnositelj ponude

Područni ured državne uprave

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) i Izvod iz obrtnog registra

3.

Pravna osoba

Podnositelj ponude

Nadležni trgovački sud

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) Izvod iz sudskog registra

4.

Pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća

FINA

BON 1

5.

Poljoprivreda primarna djelatnost

Područni ured ili ispostava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)

Nadležni trovački sud

Državni zavod za statistiku (DZS)

– Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa izdan putem web stranica HZMO i/ili sustava e-građani ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO (fizičke osobe)

– Izvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe)«.

6.

Vlasnik ili posjednik stoke

Ministarstvo poljoprivrede putem regionalnih ureda HAPIH-a

Potvrda HAPIH-a ili

Potvrda HAPIH-a i

Kooperantski ugovor (u slučaju uslužnog tova)

7.

Prebivalište, sjedište ili proizvodni objekt

Podnositelj ponude

MUP

Nadležni trgovački sud

Osobna iskaznica (kopija) ili potvrda o prebivalištu, Izvod iz sudskog registra, izvod iz zemljišne knjige ili rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade ili akt o gradnji ili ugovor o zakupu proizvodnog objekta

8.

Prosječan broj uvjetnih grla za proizvodnu godinu koja prethodi natječaju

Ministarstvo poljoprivrede putem regionalnih ureda

Potvrda Ministarstva poljoprivrede

9.

Površine poljoprivrednog zemljišta koje ponuditelj koristi

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Potvrda iz ARKOD upisnika

10.

Dosadašnji posjednik

Podnositelj ponude

Ugovor ili nagodba za višegodišnje nasade

11.

Mlađi od 41 god.

Podnositelj ponude

Osobna iskaznica

12.

Datum upisa u upisnik PG

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG

13.

Bavi poljoprivrednom proizvodnjom

Podnositelj ponude

Upisnik poljoprivrednih proizvođača

14.

Ekonomska vrijednost PG

Ministarstvo poljoprivrede putem regionalnih ureda

Potvrda Ministarstva poljoprivrede

15.

Vrsta poljoprivredne proizvodnje

Podnositelj ponude

Ministarstvo poljoprivrede

Gospodarski program

Za sjemensku proizvodnju-rješenje Ministarstva poljoprivrede

16.

Obrazovanje

Podnositelj ponude

Diploma ili svjedodžba

17.

Hrvatski branitelj

Podnositelj ponude

Potvrda ministarstva branitelja

18.

Dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja

Podnositelj ponude

Potvrda ministarstva branitelja

19.

Broj članova OPG-a

Podnositelj ponude

Rješenje o upisu u upisnik PG

 

TABLICA 2

Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje

DOMAĆA ŽIVOTINJA

UG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI

Goveda starija od 24 mjeseca

1,0

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

0,6

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

0,3

Rasplodni bikovi

1,4

Telad

0,15

Konji

1,2

Ždrebad

0,5

Magarci

1,0

Pulad

0,5

Ovce i koze

0,10

Janjad, jarad

0,05

Krmače

0,3

Nerasti

0,4

Svinje u tovu

0,15

Odojci

0,02

Kokoši nesilice

0,004

Tovni pilići

0,0025

Purani

0,02

Kunići i pernata divljač

0,002

 

Obrazac ponude za zakup

Gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4