Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

25.1.2024. / natječaji

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fužine prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj  125/2011, 64/2015, 112/2018), članka 3. stavka 2. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (Službene novine Općine Fužine broj 5/23), članka 48. Statuta Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj 06/21) i Odluke Općinskog načelnika Općine Fužine o raspisivanju javnog natječaja (KLASA: 024-03/23-05/01, URBROJ: 2170-19-23-178 od 28. prosinca 2023.), Općinski načelnik Općine Fužine dana 25. siječnja 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu

Općine Fužine prikupljanjem pisanih ponuda

1. PREDMET NATJEČAJA:

Predmet ovog natječaja je poslovni prostor u vlasništvu Općine Fužine i to:

 

2. STANJE POSLOVNOG PROSTORA KOJI SE DAJE U ZAKUP

Poslovni prostor nalazi se u hali broj 8 čija je ukupna površina 300,24 m2. Predmet ovog natječaja je dio hale broj 8 površine 214,56 m2, a sastoji se od jedne prostorije. Ako zakupnik ima potrebu za uređenjem poslovnog prostora kako bi ga prilagodio djelatnosti koju želi u njemu vršiti dužan je, prije početka radova uređenja i ulaganja u poslovni prostor koji prelaze okvire tekućeg održavanja (preinake poslovnog prostora kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina i vanjski izgled poslovnog prostora i slično), od Općine Fužine ishoditi pisanu suglasnost. Uz zahtjev za suglasnost za radove uređenja i ulaganja u poslovni prostor zakupnik je dužan priložiti Troškovnik s količinom i cijenama materijala i radova izrađen po ovlaštenoj osobi ili sudskom vještaku za građevinarstvo ili arhitekturu. Zakupniku se može priznati povrat uloženih sredstava za izvršeno investicijsko ulaganje u mjeri u kojoj je adaptacija, uređenje ili rekonstrukcija nužna za obavljanje djelatnosti i objektivno predstavlja povećanje vrijednosti poslovnog prostora, o čemu će se zaključiti poseban ugovor.

3. ROK, NAČIN I MJESTO DOSTAVE PONUDE

Ponude na Javni natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine s naznakom „Ne otvarati – prijava na natječaj za zakup poslovnog prostora rbr. 1.“ u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Općine Fužine.

4. POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

Početna cijena zakupa za navedeni poslovni prostor iznosi 320,37 € mjesečno bez PDV-a, odnosno 400,46 € mjesečno s PDV-om.

Ponuđena cijena zakupnine mora biti viša od početne.

Pored zakupnine, zakupnik je dužan plaćati troškove odvoza smeća, potrošnju vode, električnu energiju, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda i sve ostale troškove koji terete poslovni prostor, sve u roku dospijeća naznačenom na ispostavljenom računu davatelja usluga.

5. PREGLED POSLOVNOG PROSTORA

Poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu na telefonski broj 051/829-507.

6. PRAVO NA PODNOŠENJE PONUDE

Pravo podnošenja pisane ponude za sudjelovanje u javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz iz kojeg je vidljivo da ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti utvrđene ovim natječajem.

Ponuditelji koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji obvezni su dostaviti dokaz o ostvarivanju navedenog prava.

7. JAMČEVINA

Ponuditelji koji sudjeluju u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 3 (tri) početna iznosa zakupnine za poslovni prostor, u korist Općine Fužine IBAN HR2524020061811700006, model 68, poziv na broj 9016-OIB, opis plaćanja:jamčevina za poslovni prostor.

Ako ponuditelj čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Sudioniku javnog natječaja čije je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

8. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

  1. ispunjeni obrazac koji je sastavni dio ove Odluke (Privitak 1) popunjen na računalu ili ručno tiskanim slovima i vlastoručno potpisan od strane ponuditelja odnosno ovlaštene osobe ponuditelja,
  2. potvrdu porezne uprave da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja, a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja,
  3. potvrdu Općine Fužine da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja, a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja,
  4. potvrdu FUŽINE d.o.o. Lič da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja, a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja,
  5. izvornik ili ovjereni preslik rješenja ili izvatka iz odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od objave javnog natječaja iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ponuđene djelatnosti,
  6. dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini od 3 početna iznosa zakupnine,
  7. dokaz o pravu prednosti koje ponuditelj ostvaruje na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
  8. vlastoručno potpisanu izjavu ponuditelja da će u slučaju ako bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj dostaviti odgovarajuće sredstvo osiguranja.

Valjanom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i dokumentaciju navedenu u Javnom natječaju te koja je dostavljena u roku za dostavu ponuda.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Podnošenjem valjane i potpune ponude smatrat će se da ponuditelj prihvaća uvjete natječaja propisane Odlukom o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Fužine te da je upoznat sa stanjem poslovnog prostora koji se daje u  zakup.

Podnošenjem prijave, ponuditelj daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka kao i korištenje istih javnom objavom na mrežnim stranicama i u službenim novinama Općine Fužine.

9.  OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda održati će se u službenim prostorijama Općine Fužine 08. veljače 2024. godine u 13,00 sati.

Otvaranje ponuda je javno. Ponude otvaraju najmanje dva člana Povjerenstva. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi Povjerenstva i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Ako je više ponuditelja dalo ponudu za isti poslovni prostor, a te ponude udovoljavaju uvjetima natječaja i imaju istovjetnu ponuđenu visinu zakupnine, Povjerenstvo će pisanim putem, putem elektroničke pošte koju je ponuditelj naveo u prijavi, o tome izvijestiti ponuditelje te ih pozvati da u roku od 24 sata od primitka poziva, pisanim putem, u zatvorenoj omotnici, ponude novi iznos mjesečne zakupnine.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude načelnik može donijeti ako se na javni natječaj javio samo jedan ponuditelj.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude odnosno o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

10. SKLAPANJE UGOVORA O ZAKUPU

Najpovoljniji ponuditelj mora prilikom sklapanja ugovora o zakupu kod javnog bilježnika, radi osiguranja plaćanja zakupnine i povrata poslovnog prostora, predati bjanko zadužnicu ili uplatiti na račun Općine Fužine polog u visini zbroja šest (6) mjesečnih zakupnina iz kojeg je Općina Fužine ovlaštena podmiriti neplaćenu zakupninu i sva potraživanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa.

Izabrani ponuditelj dužan pristupiti sklapanju ugovora o zakupu u roku od 8 dana od dana zaprimanja poziva na sklapanje ugovora.

Ako se ponuditelj u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja poziva na sklapanje ugovora ne odazove pozivu, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se u pisanom obliku te se potvrđuje (solemnizira) po javnom bilježniku. Troškove solemnizacije snosi zakupnik.

 

Načelnik može donijeti odluku o poništenju natječaja bez posebnog obrazloženja i pri tom ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.

 

Općinski načelnik

David Bregovac, v.r.

Privitak 1.Obrazac ponude prijave na Javni natječaj

Skica lokacije poslovnog prostora