Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

21.4.2022. / natječaji

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

Na temelju članka 17. Odluke o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine Fužine ("Službene novine Općine Fužine“ 09/20) – u daljnjem tekstu: Odluke i Odluke Općinskog načelnika Općine Fužine KLASA: 022-05/21-03/01, URBROJ: 2170-19-02-22-104 od 20. travnja 2022. godine objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup javnih površina Općine Fužine

prikupljanjem javnih ponuda

Predmet zakupa:

Javna površina:

 • prostor za kiosk na lokaciji broj 20 – Lepenica-desna plaža za kiosk i terasu površine 15 m2 po početnoj cijeni od 300,00 mjesečno.

Skica lokacija sastavni je dio natječaja.

Lokacija se daje u zakup na vrijeme od 1 (jedne) godine u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

Lokacije se daju u zakup u viđenom stanju temeljem primopredaje, o čemu se sastavlja zapisnik, bez priznavanja ikakvih troškova ulaganja.

Početak obavljanja djelatnosti je najkasnije 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Na lokaciju se može postaviti kiosk za djelatnost za koju se lokacija traži, a koji ispunjava uvjete posebnom propisu za navedeni objekat.

Kioskom se smatra tipski, privremen, prenosiv objekt, opremljen svim ili nekim komunalnim priključcima, sukladno članku 2. Odluke (SN OF 09/20) za koje opće uvjete mora ishoditi budući zakupoprimac.

Stanje zemljišta:

Javna površina koja je predmet natječaja u trenutku raspisivanja natječaja nema priključak na struju i vodu.

Lokacije se mogu razgledati svakim radnim danom za vrijeme otvorenog natječaja u vremenu od 11-13 sati, uz prethodnu najavu.

2. Natjecatelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od tri početne zakupnine za javnu površinu za koju se ponuditelj natječe i uplaćuje se na račun Općine Fužine HR2524020061811700006, model 68, poziv na broj 9016-OIB., sa svrhom uplate – jamčevina za javnu površinu.

U slučaju neprihvaćanja ponude, ista se u roku od 8 dana vraća ponuditelju.

Ukoliko ponuda bude prihvaćena, ista se uračunava u cijenu zakupa.

3. Ponude se moraju dostaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Ponuda mora sadržavati:

 1. osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresa, OIB za fizičku osobu, odnosno naziv, sjedište, OIB za pravnu osobe, telefon, e-adresa te drugi kontakt, podaci, naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja);
 2. oznaku lokacije za koje se daje ponuda,
 3. ponuđeni iznos zakupnine, koja mora biti viša od početne
 4. presliku izvatka iz odgovarajućeg registarskog upisnika (sudski, obrtni, i sl.), odnosno presliku osobne iskaznice,
 5. potvrdu Porezne uprave o plaćenim obvezama odnosno nepostojanju duga, ne stariju od 30 dana,
 6. potvrdu Općine Fužine i tvrtki u suvlasništvu Općine Fužine (Fužine d.o.o. i Komunalac Delnice) o nepostojanju duga, a koje ne smije biti starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,
 7. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 8. izjavu da prihvaća da se uplaćena jamčevina uračunava u iznos za osiguranje plaćanja te da prihvaća dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu i potvrđenu kod javnog bilježnika na iznos pune ugovorene cijene za cijelo razdoblje zakupa i uplaćene jamčevine.

Iznimno, ukoliko zakupnik plati zakupninu u cijelosti za cijelo vrijeme trajanja zakupa, nema obvezu dostaviti instrument osiguranja plaćanja, niti je potrebna solemnizacija ugovora kod javnog bilježnika.

 1. izjavu da pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Općine, a u svrhu koje su prikupljeni,
 2. izjavu ponuditelja, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda,
 3. naznaku vremena stavljanja u funkciju kioska te opis namjeravanog zahvata, skicu kioska ili potvrdu da se radi o tipskom objektu,
 4.  po potrebi i druge dokumente sukladno uvjetima natječaja.

 

Ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće se razmatrati kao niti ponude ponuditelja koji imaju dospjelu nepodmirenu obvezu prema Općini, tvrtkama ranije navedenim ili državom proračunu.

4. Nakon provedbe postupka natječaja, sa izabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o zakupu javne površine kojeg je zakupac dužan podnijeti javnom bilježniku o svom trošku na solemnizaciju Ugovor o zakupu sklapa se najkasnije u roku od 8 dana od dana dobivanja obavijesti da je ponuditelj odabran kao najpovoljniji ponuditelj.

Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora na prethodni način, poziva se idući ili se poništava natječaj, a ponuditelj u tom slučaju gubi pravo na povrat jamčevine za ozbiljnost ponude.

Natječaj za zakup javne površine biti će objavljen u Novom listu,  na WEB stranicama Općine Fužine www.fuzine.hr  te na oglasnim pločama.

Rok za prijavu računa se od dana objave obavijesti u dnevnom tisku.

5. Pismene ponude za natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja Obavijesti u Novom listu na adresu: Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine, u zatvorenoj omotnici sa naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ za javnu površinu".

Nezatvorene ponude smatrati će se neispravnima.

6. Općina Fužine pridržava pravo poništavanja natječaja bez navođenja razloga uz obvezu povrata jamčevine u roku određenom ovim Natječajem.

7. Najpovoljnijim ponuđačem smatrati će se onaj ponuđač koji je ponudio najvišu zakupninu.

Mjesečna zakupnina se određuje u kunama a plaća se unaprijed, najkasnije do 10.-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Zakupnik je dužan plaćati zakupninu s danom stupanja u posjed lokacije (tj. od dana izvršene primopredaje javne površine).

Pored zakupnine, zakupnik je dužan plaćati smeće, potrošenu vodu, električnu energiju, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, i sve ostale troškove koji terete poslovni prostor na javnoj površini, sve u roku dospijeća naznačenom na ispostavljenom računu davatelja usluga.

8. Ukoliko se radi o ponuditelju koji ostvaruje prava prema posebnim propisima, isti trebaju dostaviti dokaze kojima dokazuju svoj status.

9. Obavijesti u svezi natječaja mogu se dobiti u Općini Fužine, Dr. Franje Račkog 19., na tel. 051/829-506 ili 309-300.

OPĆINA FUŽINE