Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

15.12.2022. / natječaji

Javni natječaj radi prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Fužine - građevinsko zemljište i gospodarska zgrada

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, i 79/06) te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina, KLASA: 024-02/22-01/10, URBROJ: 2170-19-01-22-22 od 08. prosinca 2022. godine Općina Fužine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

radi prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Fužine

 1. Predmet prodaje:

Predmet prodaje je građevinsko zemljište i gospodarska zgrada u Liču označeno kao:

 • k.č. k.č.br. 3619/7, Pirovište površine 842 m2 u naravi dvorište od 238 m2 i gospodarska zgrada, Lič, Pirovište 16L od 604 m2 upisana u zk. uložak 337, k.o. 304581, Lič
 1. Kupoprodajna cijena:

Početna cijena nekretnine iznosi 1.470.000,00 kuna, odnosno 195.102,53 eura (prema tečaju 1 € = 7,53450 kuna).

 1. Opći uvjeti natječaja:

Pravo na podnošenje pisanih ponuda za kupnju nekretnina oz članka 1. ove Odluke imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te ostale fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim propisima.

Svi troškovi vezani uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjere, pristojbe, porez na promet nekretnina, troškovi cijepanja i formiranja parcela) su na teret kupca.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj kuverti na adresu Općine Fužine, 51322 Fužine, Dr. Franje Račkog 19 s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine k.č.br. 3619/7 upisane u k.o. Lič.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati!  

Za sudjelovanje na  natječaju obvezna je uplata jamčevine u iznosu određenom u točki 4. „Sadržaj prijave.“

Odabranom natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu dok se ostalim sudionicima natječaja vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača na račun koji sudionici odrede.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ona osoba koja ponudi najvišu cijenu za ponuđenu nekretninu. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Najpovoljniji ponuditelj i Općina Fužine dužni su sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnina u roku od 15 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odobrava se obročna otplata kupoprodajne cijene u devet jednakih mjesečnih obroka na način da se prva rata mora platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora, s time da posljednja rata mora biti uplaćena zaključno sa 30.11.2023. nakon čega će se dozvoliti uknjižba prava vlasništva.

U slučaju da kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne izvrši isplatu kupoprodajne cijene u ugovorenom roku, nema prava na povrat jamstva.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne sklopi Ugovor o kupoprodaji, prodavatelj pridržava pravo pozvati na potpisivanje ugovora o prodaji prvog sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu u prvog ponuditelja.

Općina Fužine zadržava pravo da bez ikakvog obrazloženja poništi natječaj te ne izabere niti jednog ponuditelja, uz obvezu vraćanja jamčevine bez kamata.

 1. Sadržaj prijave

Pisana prijava:

 • ime i prezime, OIB i adresa natjecatelja (fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke, OIB i sjedišta natjecatelja (pravne osobe), kontakt telefon i/ili e-mail adresa
 • broj računa za povrat jamčevine
 • potpis, odnosno potpis i pečat podnositelja prijave

Prilozi prijavi:

 • naznačen iznos kupoprodajne cijene s potpisom ponuditelja s napomenom da ista mora biti veća od početne cijene,
 • za fizičke osobe: preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice
 • za pravne osobe: dokaz o upisu u sudski registar ne stariji od 3 mjeseca
 • OIB i broj računa na koji će se izvršiti eventualni povrat jamstva, dokaz o uplati jamstva u iznosu od 10 % ukupne početne cijene nekretnine za koju se natječe (jamstvo u iznosu od 10 % ukupne početne cijene, odnosno 147.000,00 kuna uplaćuje se u korist Općine Fužine, IBAN HR2524020061811700006, model 68, poziv na broj 9016-OIB sa svrhom doznake „Javni natječaj, prodaja nekretnina“
 • potvrdu da ponuditelj nema nikakvih dugovanja prema Općini Fužine, Komunalac d.o.o. i FUŽINE d.o.o.
 • izjava kojom ponuditelj izjavljuje da prihvaća sve uvjete ovog natječaja
 • izjava da je upoznat sa stanjem nekretnine i da nema nikakvih prigovora
 1. Posebni uvjeti natječaja

Nekretnina koja je predmet natječaja kupuje se po sistemu „viđeno – kupljeno“ te se isključuje mogućnost naknadnog prigovora po pitanju stanja nekretnina.

 1. Dostavljanje ponuda:

Ponude se trebaju dostaviti u roku od 8 dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u Novome listu (odnosno do 23. prosinca 2022.) na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine k.č.br. 3619/7 upisane u k.o. Lič.

Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju, kao i ponude dostavljene izvan roka za dostavu ponuda, neće se razmatrati!

Puni tekst natječaja objavljuje se na web stranici Općine Fužine www.fuzine.hr i na oglasnoj ploči.

Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju kao i ponude dostavljene izvan roka za dostavu ponuda neće se razmatrati.

Sve obavijesti glede nekretnine izložene na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine, Dr. Franje Račkog 19, na telefon 051/829-502 i 051/829-507 ili na e-mail: pisarnica@fuzine.hr

                                                                                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                             David Bregovac, v.r.

Skica lokacije