Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

21.4.2022. / natječaji

Javni natječaj radi prodaje nekretnina upisanih u k.o. Fužine

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, i 79/06) te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta, KLASA:024-02/22-01/04, URBROJ:2170-19-01-22-05 od 28. ožujka 2022. godine Općina Fužine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine

 1. Predmet prodaje:

Predmet prodaje su građevinska zemljišta na području Općine Fužine:

 1. k.č.br. 72, Fužine, Livada, površine 715 m2, upisana u zk. ul. 490, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 190.190,00 kuna
 2. k.č.br. 73/2, Fužine, Livada, površine 642 m2, upisana u zk. ul. 490, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 170.772,00 kuna
 3. k.č.br. 74/16, Fužine, Livada, površine 646 m2, upisana u zk. ul. 1596, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 171.836,00 kuna
 4. k.č.br. 74/19, Fužine, Livada, površine 626 m2, upisana u zk. ul. 1596, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 166.516,00 kuna
 5. k.č.br. 74/20, Fužine, Livada, površine 585 m2, upisana u zk. ul. 1596, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 155.610,00 kuna
 6. k.č.br. 74/21, Fužine, Livada, površine 575 m2, upisana u zk. ul. 1596, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 152.950,00 kuna
 7. k.č.br. 74/22, Fužine, Livada, površine 687 m2, upisana u zk. ul. 1596, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 182.742,00 kuna
 8. k.č.br. 74/23, Fužine, Livada, površine 787 m2, upisana u zk. ul. 1596, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 209.342,00 kuna
 9. k.č.br. 74/24, Fužine, Livada, površine 779 m2, upisana u zk. ul. 1596, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 207.214,00 kuna
 10. k.č.br. 74/25, Fužine, Livada, površine 655 m2, upisana u zk. ul. 1596, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 174.230,00 kuna
 11. k.č.br. 74/26, Fužine, Livada, površine 613 m2, upisana u zk. ul. 1596, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 163.058,00 kuna
 12. k.č.br. 75/12, Fužine, Livada, površine 789 m2, upisana u zk. ul. 1596, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 209.874,00 kuna 

 

 1. Opći uvjeti natječaja:

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, te sve pravne osobe koje imaju sjedište i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj.

Svi troškovi vezani uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjere, pristojbe, porez na promet nekretnina, troškovi cijepanja i formiranja parcela) su na teret kupca.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj kuverti na adresu Općine Fužine, 51322 Fužine, Dr. Franje Račkog 19 s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine upisane u k.o. Fužine“ (sa oznakom rednog broja nekretnine za koju se natječe)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati!  

Za sudjelovanje na  natječaju obvezna je uplata jamčevine u iznosu određenom u točki 4. „Sadržaj prijave.“

Odabranom natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu dok se ostalim sudionicima natječaja vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača na račun koji sudionici odrede.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ona osoba koja ponudi najvišu cijenu za ponuđenu nekretninu. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Najpovoljniji ponuditelj i Općina Fužine dužni su sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnina u roku od 15 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Kupac je dužan u narednom roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti preostali dio kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne uplati cijenu u ugovorenom roku smatra se da ugovor nije ni sklopljen te Općina Fužine može pozvati na potpisivanje ugovora slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti natječaj.

U slučaju da kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne izvrši isplatu kupoprodajne cijene u ugovorenom roku, nema prava na povrat jamstva.

Općina Fužine zadržava pravo da bez ikakvog obrazloženja poništi natječaj te ne izabere niti jednog ponuditelja, uz obvezu vraćanja jamčevine bez kamata.

 1. Sadržaj prijave

Pisana prijava:

 • ime i prezime, OIB i adresa natjecatelja (fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke, OIB i sjedišta natjecatelja (pravne osobe), kontakt telefon i/ili e-mail adresa
 • broj računa za povrat jamčevine
 • potpis, odnosno potpis i pečat podnositelja prijave

Prilozi prijavi:

 • naznačen iznos kupoprodajne cijene s potpisom ponuditelja s napomenom da ista mora biti veća od početne cijene,
 • za fizičke osobe: preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice
 • za pravne osobe: dokaz o upisu u sudski registar ne stariji od 3 mjeseca (izvornik, ovjerena preslika ili ovjereni prijepis rješenja o upisu u sudski registar)
 • OIB i broj računa na koji će se izvršiti eventualni povrat jamstva, dokaz o uplati jamstva u iznosu od 10 % ukupne početne cijene nekretnine za koju se natječe (jamstvo u iznosu od 10 % ukupne početne cijene uplaćuje se u korist Općine Fužine, IBAN HR2524020061811700006, model 68, poziv na broj 9016-OIB sa svrhom doznake „Javni natječaj- prodaja nekretnina“ (s oznakom rednog broja nekretnine za koju se natječe)
 • potvrdu da ponuditelj nema nikakvih dugovanja prema Općini Fužine, Komunalac d.o.o. i FUŽINE d.o.o.
 • izjava kojom ponuditelj izjavljuje da prihvaća sve uvjete ovog natječaja
 • izjava da je upoznat sa stanjem nekretnine i da nema nikakvih prigovora
 1. Posebni uvjeti natječaja

Nekretnina koja je predmet natječaja kupuje se po sistemu „viđeno – kupljeno“ te se isključuje mogućnost naknadnog prigovora po pitanju stanja nekretnina.

 1. Plaćanje kupoprodajne cijene nekretnine:

Plaćanje kupoprodajne cijene nekretnine kupac je dužan izvršiti jednokratno u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine.

 1. Dostavljanje ponuda:

Ponude se trebaju dostaviti u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u Novome listu na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine upisane u k.o. Fužine. (sa oznakom rednog broja nekretnine za koju se natječe)

Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju, kao i ponude dostavljene izvan roka za dostavu ponuda, neće se razmatrati!

Puni tekst natječaja objavljuje se na web stranici Općine Fužine www.fuzine.hr i na oglasnoj ploči.

Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju kao i ponude dostavljene izvan roka za dostavu ponuda neće se razmatrati.

Sve obavijesti glede nekretnine izložene na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine, Dr. Franje Račkog 19, na telefon 051/829-502 i 051/829-507 ili na e-mail: pisarnica@fuzine.hr

 

OPĆINSKI NAČELNIK

David Bregovac, v.r.

Prikaz katastarskih čestica (izvor: Geoportal)