Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

20.8.2023. / natječaji

Javni natječaj radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj 2/17) te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Fužine, KLASA: 024-02/23-01/05, URBROJ: 2170-19-23-10 od 29. lipnja 2023. godine, Općinski načelnik Općine Fužine dana 18. kolovoza 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine

 

 1. Predmet prodaje su nekretnine u vlasništvu Općine Fužine, upisane kod Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Delnice, označene sa:

 

k.č.br.

Oznaka zemljišta

površina

z.k.ul.

K.O.

Početna kupoprodajna cijena

Iznos jamčevine

3619/1

Ograde, livada

2957 m2

337

LIČ

59.140,00 EUR/

445.590,33 kn

5.914,00 EUR/ 44.559,03 kn

3619/2

Ograde, oranica

3113 m2

337

LIČ

62.260,00 EUR/

469.097,97 kn

6.226,00 EUR/ 46.909,80 kn

3619/10

Ograde, livada

3066 m2

337

LIČ

61.320,00 EUR/

462.015,54 kn

6.132,00 EUR/ 46.201,55 kn

3621/2

Njive, oranica

2813 m2

337

LIČ

56.260,00 EUR/

423.890,97 kn

5.626,00 EUR/ 42.389,10 kn

3621/5

Njive, livada

3489 m2

337

LIČ

69.780,00 EUR/

525.757,41 kn

6.978,00 EUR/ 52.575,74 kn

3621/6

Njive, livada

2101 m2

337

LIČ

42.020,00 EUR/

316.599,69 kn

4.202,00 EUR/ 31.659,97 kn

 

 1. Rok za podnošenje ponuda je 29. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati.

 

 1. Ponuditelji koji se natječu za kupnju nekretnina dužni su uplatiti jamčevinu u korist Općine Fužine na račun IBAN HR2524020061811700006, model 68, poziv na broj 9016-OIB, svrha uplate: „Jamčevina za kupnju nekretnina“, u iznosu navedenom u točki I.

 

 1. Pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te ostale fizičke i pravne osobe u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 

 1. Ponuditelj ne smije imati nepodmirene obveze prema Općini Fužine.

 

 1. Pisana ponuda za kupnju nekretnina obavezno sadrži:

       - oznaku nekretnine iz Javnog natječaja za koju se ponuditelj natječe te iznos kupoprodajne cijene za označenu nekretninu (koja mora biti veća od početne cijene), s                                             potpisom ponuditelja

       - dokaz o uplati jamčevine

       - ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, OIB ponuditelja, IBAN računa te presliku osobne iskaznice za fizičke osobe odnosno presliku izvatka iz sudskog registra za                                             pravne osobe

       - kontakt broj telefona i/ili adresa e-pošte

       - potpis odnosno potpis i pečat ponuditelja

       - potvrdu da ponuditelj nema nikakvih dugovanja prema Općini Fužine

       - izjavu kojom ponuditelj izjavljuje da prihvaća sve uvjete ovog natječaja te da se, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, obvezuje sklopiti ugovor o kupoprodaji o                                         svom trošku,

       - izjavu ponuditelja da je upoznat sa stanjem nekretnine i da nema nikakvih prigovora.

 1. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici osobno, neposredno putem pisarnice Općine Fužine ili putem pošte, preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA FUŽINE, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine

s obaveznom naznakom:

„Ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine upisane u K.O. Lič.

Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Općine Fužine najkasnije do 29. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave ponuda.

Valjanom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i dokumentaciju navedenu u Javnom natječaju te koja je dostavljena u roku za dostavu ponuda.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda održat će se u službenim prostorijama Općine Fužine dana 04. rujna 2023. godine u 11,00 sati.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i druge uvjete natječaja.

U slučaju odustajanja najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Najpovoljniji prvi ponuditelj koji odustane od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu za nekretninu, provodi se usmeno javno nadmetanje.

Odabranim ponuditeljima jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu dok se ostalim ponuditeljima vraća u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Općina Fužine i najpovoljniji ponuditelj sklopiti će Ugovor o kupoprodaji nekretnina u roku od 15 dana od dana dostave Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Iznos kupoprodajne cijene koja je postignuta za kupnju nekretnine kupac je dužan uplatiti u cijelosti do dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti u roku utvrđenu javnim natječajem, smatra se da je odustao sklapanja ugovora o kupoprodaji. U slučaju da kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne izvrši isplatu kupoprodajne cijene u ugovorenom roku, nema prava na povrat jamčevine. Općina Fužine može pozvati na potpisivanje ugovora sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti natječaj.

 

 1. Nekretnine koje su predmet natječaja kupuju se po principu „viđeno – kupljeno“. Općina Fužine ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije te stvarnog stanja u prostoru.

 

 1. Općina Fužine zadržava pravo poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično, u svakoj fazi postupka, bez posebnog obrazloženja te zadržava pravo neizbora najpovoljnijeg ponuditelja, uz obvezu vraćanja jamčevine bez kamata. Općina Fužine ima pravo odustati od prodaje nekretnina u svako doba, prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

 

 1. Sve troškove vezane uz provedbu ugovora o kupoprodaji snosi kupac.

 

 1. Cjeloviti tekst natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Fužine www.fuzine.hr i na oglasnoj ploči Općine Fužine, a Obavijest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.

 

 1. Sve obavijesti vezano uz nekretnine izložene na javnom natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine, Dr. Franje Račkog 19, Fužine, na broj telefona 051/829-502 i 051/829-507 ili putem elektroničke pošte na pisarnica@fuzine.hr

 

 

                                                                                                        Općinski načelnik

                                                                                                         David Bregovac, v.r.