Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

5.7.2023. / natječaji

Javni natječaj radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) i članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj 2/17) te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta, KLASA: 024-02/22-01/06 URBROJ: 2170-19-01-22-20 od 27. lipnja 2022. Općinski načelnik Općine Fužine dana 04. srpnja 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine

 1. Predmet prodaje:

Predmet prodaje su nekretnine u vlasništvu Općine Fužine:

             - k.č.br. 618/3, k.o. Vrata, u naravi kuća i dvor u Belo Selo, površine 37 čhv ili 133 m2

- k.č.br. 618/4, k.o. Vrata, u naravi livada i dvorište u Belo Selo površine 540 čhv ili 1944 m2

       sve upisane u zk. uložak br. 940, k.o. Vrata Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Delnice

 1. Kupoprodajna cijena:

Početna cijena nekretnine iznosi 56.765,55 € (427.700,00 kuna).

 1. Opći uvjeti natječaja:

Pravo na podnošenje pisanih ponuda za kupnju nekretnina iz članka 1. ove Odluke imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te ostale fizičke i pravne osobe u skladu s pozitivnim propisima.

Sve troškove vezane uz provedbu kupoprodaje snosi kupac.

Za sudjelovanje na natječaju obvezna je uplata jamčevine u iznosu određenom u točki 4. „Sadržaj prijave.“

Odabranom natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu dok se ostalim sudionicima natječaja vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača na račun koji sudionici odrede.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ona osoba koja ponudi najvišu cijenu za ponuđenu nekretninu, uz uvjet da ispunjava i druge uvjete.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Općina Fužine i najpovoljniji ponuditelj sklopiti će Ugovor o kupoprodaji nekretnina u roku od 15 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Kupac je dužan do dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti. Ako kupac ne uplati  kupoprodajnu cijenu u cijelosti u roku utvrđenu javnim natječajem, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

U slučaju da kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne izvrši isplatu kupoprodajne cijene u ugovorenom roku, nema prava na povrat jamstva.

Općina Fužine može pozvati na potpisivanje ugovora sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti natječaj.

Općina Fužine zadržava pravo da bez ikakvog obrazloženja poništi natječaj te ne izabere niti jednog ponuditelja, uz obvezu vraćanja jamčevine bez kamata.

 1. Sadržaj prijave

Pisana prijava:

 • za fizičke osobe- ime i prezime, adresa i dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice, putovnice)
 • za pravne osobe – naziv tvrtke, adresa, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, preslika izvoda iz sudskog registra
 • kontakt telefon i/ili e-mail adresa
 • broj računa za povrat jamčevine
 • potpis, odnosno potpis i pečat podnositelja prijave

Prilozi prijavi:

 • naznačen iznos kupoprodajne cijene s potpisom ponuditelja s napomenom da ista mora biti veća od početne cijene,
 • OIB i broj računa na koji će se izvršiti eventualni povrat jamstva
 • dokaz o uplati jamstva u iznosu od 10 % ukupne početne cijene nekretnine za koju se natječe (jamstvo u iznosu od 10 % ukupne početne cijene uplaćuje se u korist Općine Fužine, IBAN HR2524020061811700006, model 68, poziv na broj 9016-OIB sa svrhom doznake „Javni natječaj, prodaja nekretnina“ (jamčevina za sudjelovanje u natječaju iznosi 5.676,55 €).  
 • potvrdu da ponuditelj nema nikakvih dugovanja prema Općini Fužine, tvrtki Komunalac d.o.o. i tvrtki FUŽINE d.o.o.
 • izjava kojom ponuditelj izjavljuje da prihvaća sve uvjete ovog natječaja
 • izjava da je upoznat sa stanjem nekretnine i da nema nikakvih prigovora
 1. Posebni uvjeti natječaja

Nekretnina koja je predmet natječaja kupuje se po principu „viđeno – kupljeno“ te se isključuje mogućnost naknadnog prigovora vezano za stanje nekretnine.

 1. Plaćanje kupoprodajne cijene nekretnine:

Kupac je dužan do dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti.

 1. Dostavljanje ponuda:

Ponude se trebaju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u dnevnom tisku (odnosno do 04. kolovoza 2023. godine) na adresu:

Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine s naznakom

Ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine upisane u k.o. Vrata.

Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju, kao i ponude dostavljene izvan roka za dostavu ponuda, neće se razmatrati!

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati! 

Puni tekst natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Fužine www.fuzine.hr i na oglasnoj ploči, a obavijest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.

Sve obavijesti glede nekretnine izložene na javnom natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine, Dr. Franje Račkog 19, na telefon 051/829-502 i 051/829-507 ili putem elektroničke pošte na pisarnica@fuzine.hr

 

OPĆINSKI NAČELNIK

David Bregovac,v.r.

Skica lokacije

Fotografije nekretnine