Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

31.5.2022. / natječaji

Javni natječaj radi prodaje nekretnina u suvlasništvu Općine Fužine zbog formiranja okućnice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, i 79/06) te Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta, KLASA: 024-03/22-05/01, URBROJ: 2170-19-02-22-130 od 31. svibnja 2022. godine Općina Fužine raspisuje Javni natječaj radi prodaje nekretnina u suvlasništvu Općine Fužine. 

Predmet prodaje je građevinsko zemljište u Fužinama, suvlasnički dio (6/74 dijela) kako slijedi:

k.č.br. 734/29 oranica površine 74 čhv upisana u ZK uložak 1771, k.o. 304565 Fužine.

Početna cijena nekretnine iznosi 4.200,00 kuna.

Ponude se trebaju dostaviti u roku od 8 dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u Novome listu (odnosno do 09. lipnja 2022.)  na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine upisane u k.o. Fužine.

Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju, kao i ponude dostavljene izvan roka za dostavu ponuda, neće se razmatrati!

 

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja

Tekst Javnog natječaja