Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

24.12.2021. / natječaji

Javni natječaj radi prodaje nekretnina k.č.br. 6005 Put k.o. Lič

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, i 79/06) te Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta, KLASA: 022-05/21-03/01, URBROJ: 2112/03-02-21-233 od 22. prosinca 2021. godine Općina Fužine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

radi prodaje nekretnina

 1. Predmet prodaje je zemljište na području k.o. Lič kako slijedi:
 • k.č.br. 6005 Put, površine 96 čhv, upisane u zk. ul. 2270, k.o. 304581 Lič, po početnoj cijeni od 42.700,00 kuna.
 1. Svi troškovi vezani uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjere, pristojbe, porez na promet nekretnina, troškovi cijepanja i formiranja parcela) su na teret kupca.
 2. Pravo natjecanja imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, te sve pravne osobe koje imaju sjedište i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj.
 3. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj kuverti na adresu Općine Fužine, 51322 Fužine, Dr. Franje Račkog 19 s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine“

U kuverti mora biti:

 • naznačen iznos ponuđene cijene s potpisom ponuditelja s napomenom da ista mora biti veća od ponuđene cijene,
 • preslika važeće osobne iskaznice ili drugog dokumenta kojim se dokazuje identitet za fizičke osobe, odnosno izvadak iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda ili odgovarajućeg registra koji se vodi kod nadležnog tijela ne stariji od 3 mjeseca za pravnu osobu,
 • OIB, broj računa na koji će se izvršiti eventualni povrat jamstva, dokaz o uplati jamstva u iznosu od 10 % ukupne početne cijene nekretnine za koju se natječe,
 • potvrdu Općine Fužine da ponuditelj nema nikakvih dugovanja prema Općini Fužine kao niti dugovanja prema Komunalac d.o.o. te KTD Fužine d.o.o.
 • izjava kojom ponuditelj izjavljuje da prihvaća sve uvjete ovog natječaja,
 • izjava da je upoznat sa stanjem nekretnine i da nema nikakvih prigovora te da je upoznat s odredbom o mogućnosti i uvjetima obročne otplate.
 1. Jamstvo u iznosu od 10 % ukupne početne cijene iz točke 4. ovog natječaja uplaćuje se u korist Općine Fužine, IBAN HR2524020061811700006, model 68, poziv na broj 9016-OIB sa svrhom doznake „Javni natječaj, prodaja nekretnina“.
 2. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ona osoba koja ponudi najvišu cijenu za ponuđenu nekretninu. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
 3. Jamstvo iz točke 5. ovog natječaja uplaćeno od strane najpovoljnijeg ponuditelja uračunava se u ukupnu kupoprodajnu cijenu nekretnine, dok se ostalim sudionicima natječaja vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru na račun koji sudionici odrede.
 4. Općina Fužine i najpovoljniji ponuditelj dužni su sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnina u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Za nekretninu se odobrava plaćanje u 2 dijela s time da se prvi dio u iznosu od najmanje 21.350,00 kn mora uplatiti najkasnije u roku od 8 dana od potpisivanja ugovora, a ostatak se mora uplatiti s rokom dospijeća 31. ožujka 2022.

Isplatom cijele ugovorene cijene, ponuditelj stupa u vlasništvo iste izdavanjem tabularne isprave. Ponuditelju se može, na izričiti zahtjev, prije isplate ukupne

kupoprodajne cijene, dozvoliti vršenje pripremnih zemljanih i sličnih radova prema prethodnoj suglasnosti i uvjetima propisanih od strane Općinskog načelnika. Navedeni radovi ne priznaju se u kupoprodajnoj cijeni kao niti u eventualnom raskidu kupoprodajnog ugovora ukoliko se ne isplati cijela ugovorena cijena.

 1. U slučaju da kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne izvrši isplatu kupoprodajne cijene u ugovorenom roku, nema pravo na povrat jamstva iz točke 4. ovog natječaja.
 2. Nekretnina koja je predmet natječaja kupuje se po sistemu „viđeno – kupljeno“ te se isključuje mogućnost naknadnog prigovora po pitanju stanja nekretnina.
 3. Općina Fužine zadržava pravo da bez ikakvog obrazloženja poništi natječaj te ne izabere niti jednog ponuditelja, uz obvezu vraćanja jamčevine bez kamata.
 4. Ponude se trebaju dostaviti u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u Novome listu na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine. Puni tekst natječaja objavljuje se na web stranici Općine Fužine www.fuzine.hr i na oglasnoj ploči.
 5. Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju kao i ponude dostavljene izvan roka za dostavu ponuda neće se razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK