Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

14.9.2022. / opće obavijesti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta GF42

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 ) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) Općina Fužine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta GF42 (ulica Sv.Juraj od GF 40-3 do željezničke stanice)  u k.o. LIČ, o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će GEOM d.o.o, Žrtava fašizma 26, 51304 Gerovo.

Terenska izmjera zemljišta: obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste, započelo je dana 29. kolovoza 2022., uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 23. rujna 2022. godine, u vremenu od 09.00 do 10.00 sati u prostorijama Općine Fužine (mala vijećnica).

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pismenim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida odnosno do 01. listopada 2022. na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine.

 

KLASA: 350-01/22-01/09

URBROJ: 2170-19-02-22-01

Fužine, 14. rujan 2022.

                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                    David Bregovac, v.r.