Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

27.12.2022. / opće obavijesti

Javni poziv na uvid u geodetski elaborat

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 ) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine) Općina Fužine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta GF03 (od raskrižja GF02, GF03 i GF05 do granice Poslovne zone Vrata) u k.o. VRATA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

  Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će GEOM d.o.o, Žrtava fašizma 26, 51304 Gerovo.

  Terenska izmjera zemljišta: obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta, započelo je dana 07. prosinca 2022.godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera    geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 12. siječnja 2023. godine, u vremenu od 09.00 do 10.00 sati u prostorijama Općine Fužine (mala vijećnica).

  Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pismenim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida odnosno do 20. siječnja 2023. godine, na adresu    Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine.

KLASA: 350-01/20-01/19

URBROJ: 2170-19-02-22-06

Fužine, 22. prosinac 2022.

                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                       David Bregovac,v.r.