Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

6.2.2023. / opće obavijesti

Javni natječaj za prodaju pokretnina u vlasništvu FUŽINE d.o.o.

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), članka 8. Izjave o osnivanju KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO FUŽINE, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge (u nastavku: Društvo) od 13. prosinca 2021.godine, članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Skupštine Društva o prodaji pokretnina u vlasništvu društva FUŽINE d.o.o. iz Liča, Pirovište 16A, direktor Društva Silvija Sobol,  dana  6.2.2023. godine raspisuje sljedeći

 JAVNI NATJEČAJ

 posl.br. 15-23/8

za prodaju pokretnina u vlasništvu FUŽINE d.o.o.

1. PREDMET PRODAJE:

a) Vučno vozilo ZETOR 9211

Vlasnik vozila:

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO FUŽINE, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge, Lič, Pirovište 16a

Vrsta vozila: vučno vozilo

Marka i tip vozila: ZETOR 9211

Broj šasije: 92110015

Godina proizvodnje: 1995.

Datum prve registracije: 02.07.2009.

Mjesta za sjedenje: 1

Dopuštena nosivost: 1680 kg

Masa praznog vozila: 4320 kg

Najveća dopuštena masa: 6000 kg

Maksimalna brzina: 25km/h

Broj osovina: 2

Vrsta motora: Diesel euro IV

Snaga: 67 kW

Radni obujam motora: 4562 cm3

Mjere vozila: dužina  u mm – 4840; širina u mm – 2250; visina u mm – 2870

Broj kotača: 4

b) prikolica marke Samogradnja

Vlasnik vozila:

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO FUŽINE, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge, Lič, Pirovište 16a

Vrsta vozila: O2

Marka i tip vozila: samogradnja

Broj šasije: H05831300K1001LPP

Godina proizvodnje: 1996.

Datum prve registracije: 02.07.2009.

Mjesta za sjedenje: 1

Dopuštena nosivost: 1680 kg

Masa praznog vozila: 1820 kg

Najveća dopuštena masa: 3500 kg

Broj osovina: 2

Mjere vozila: dužina  u mm – 5700; širina u mm – 2380; visina u mm – 2840

Broj kotača: 4

c) prikolica marke Samogradnja

Vlasnik vozila:

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO FUŽINE, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge, Lič, Pirovište 16a

Vrsta vozila: O2

Marka i tip vozila: samogradnja

Broj šasije: H05831300K1002LPP

Godina proizvodnje: 1996.

Datum prve registracije: 02.07.2009.

Mjesta za sjedenje: 1

Dopuštena nosivost: 1680 kg

Masa praznog vozila: 1820 kg

Najveća dopuštena masa: 3500 kg

Broj osovina: 2

Mjere vozila: dužina  u mm – 5700; širina u mm – 2380; visina u mm – 2840

Broj kotača: 4

POČETNA CIJENA PREDMETA PRODAJE: 10.617,82 € (80.000,00 kn) + PDV

Cijena sa PDVom 13.272,28 € (100.000,00 kn)

Tečaj konvezije: 7,53450

Predmet prodaje je: vučno vozilo i dvije prikolice.

Nije moguća kupnja pojedinačnih dijelova predmeta prodaje.

2. NAČIN I UVJETI PRODAJE:

Kupoprodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Troškove preuzimanja sa lokacije u Liču, Pirovište 16a snosi odabrani ponuditelj.

Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda.

Ponuditelj je dužan prethodno izvršiti uplatu jamčevine u iznosu od 10.000,00 kn na račun FUŽINE d.o.o. (HR1524020061400007160)

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplati jamčevine neće se razmatrati.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.

Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o kupoprodaji jamčevina se uračunava u cijenu. Ukoliko odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati ugovoreni kupoprodajni iznos od dana potpisivanja ugovora, jamčevina se ne vraća.

Predmet prodaje se može pogledati radnim danom u periodu od 6.2.2023. do 7.3.2023. na adresi Pirovište 16A, Lič, uz prethodnu najavu na telefonski broj:

+385 (0)51 835 769.

3. SADRŽAJ PONUDA:

Ponuda mora sadržavati:

  • Naziv odnosno ime i prezime, točnu adresu, telefon i OIB ponuditelja
  • Presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra
  • Dokaz o uplaćenoj jamčevini
  • Broj računa za povrat jamčevine ponuditeljima čija ponuda ne bude odabrana,
  • Ponuđena kupoprodajna cijena, koja mora biti viša od početne

Pored ugovorne cijene kupac snosi i sve kupoprodajne troškove (prijenos vlasništva, ovjere kod javnog bilježnika i sl.).

4. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju pokretnine“, na adresu:

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO FUŽINE, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge

Pirovište 16A

51323 Lič

osobno ili preporučeno poštom.

Rok za dostavu ponuda je 7.3.2023.

Natječaj će se objaviti na internet stranicama FUŽINE d.o.o. https://ktd-fuzine.hr/.

Ponude dostavljene izvan roka neće se razmatrati.

5. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuda koja zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu. U slučaju da više ponuditelja ponude istu cijenu koja je ujedno i najviša, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja je ranije pristigla.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja ugovora ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, vozilo će se prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio prvu nižu cijenu.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji s najpovoljnijim ponuditeljem pristupit će se u roku od 5 dana od dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO FUŽINE,

Društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge

Direktor  Silvija Sobol, v.r.