Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

23.1.2023. / opće obavijesti

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja UPU 10 ugostiteljsko – turističke zone Bajer T26

U skladu s odredbom članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa za koje je Zakonom određena obveza strateške procjene, provodi se postupak ocjene o potrebi strateške procjene.

Općina Fužine, u skladu s odredbom članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), dužna je zatražiti mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 ugostiteljsko – turističke zone Bajer T26 (dalje u tekstu: Plan).

Isto je zatraženo 16. studenog 2022. godine, KLASA:351-02/22-01/09, URBROJ:2170-19-02-22-01, te je 18. siječnja 2023. godine zaprimljeno mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/22-04/118, URBROJ:2170-03-08/2-23-3, u kojem se navodi da je potrebna provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana.

Postupak ocjene provodi se na način uređen Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), a započinje donošenjem predmetne Odluke.

Slijedom navedenog, Općinski načelnik Općine Fužine donio je 19. siječnja 2023. godine Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.