Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

28.8.2021. / natječaji

Natječaj za prijem na radno mjesto - stručni suradnik - psiholog/ica

DJEČJI VRTIĆ „SNJEŽNA PAHULJA“
DONJE SELO 29A
FUŽINE
KLASA: 112-03/21-02/01
URBROJ: 2112/03-04-03-21-02
Fužine, 27. kolovoza 2021. godine

Temeljem članka 26., stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 68. Statuta Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ objavljuje

NATJEČAJ za prijem za radno mjesto STRUČNI SURADNIK - PSIHOLOG/ICA

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu (8 sati tjedno) u Dječjem vrtiću „Snježna pahulja“

Za prijam u radni odnos psihologa kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 93/13 i 98/19) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).


Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
- završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste kojom je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima (VSS, profesor psihologije, diplomirani psiholog, odnosno magistar psihologije)
- položen stručni ispit.
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1. punoljetnost,
2. državljanstvo,
3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru.
4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).
Prijava na natječaj (vlastoručno potpisana), obavezno sadrži slijedeće priloge:
- životopis (vlastoručno potpisan),
- presliku osobne iskaznice,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o položenom stručnom ispitu,
- dokaz o državljanstvu,
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja):
a) preslika uvjerenja nadležnog suda da protiv kandidata nije izrečena pravomoćna presuda kazne zatvora, te da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. st.1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana od objave natječaja).
b) preslika uvjerenja nadležnog suda da protiv kandidata nije izrečena pravomoćna prekršajna presuda te da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, sukladno članku 25. st .3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana od objave natječaja),
- vlastoručno potpisana izjava (“suglasan/sna sam da se moji osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na web stranici Dječjeg vrtića “Snježna pahulja” i web stranici Osnivača (Općina Fužine) tijekom rezultata natječajnog postupka”). Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić „Snježna pahulja“ kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Na natječaj se mogu javiti kandidati muškog ili ženskog spola.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 28. kolovoza do 04. rujna 2021.godine.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Dječji vrtić „Snježna pahulja“, Donje selo 29A, 51322 Fužine, s naznakom “za natječaj”.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.
Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.
O rezultatima izbora kandidati bit će obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Prijavom na natječaj kandidati daju izričitu privolu za prikupljanje, korištenje i obradu svih osobnih podataka, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, sve sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018.godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka kao i ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka te se smatra da su prijava i priloženi dokumenti dostavljeni slobodnom voljom kandidata.

NAPOMENA:
Ovaj natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“, web stranici Osnivača (Općina Fužine) te oglasnoj ploči Vrtića dana 27. kolovoza 2021.godine.

 

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA „SNJEŽNA PAHULJA“