Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine za 2017.g.