Iskaz interesa za upis djece u Dječji vrtić "Pahuljica"

         REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA FUŽINE

        Jedinstveni upravni odjel

 

Klasa: 601-01/19-01/01

Urbroj: 2112/03-03-19-01

Fužine, 04. travnja 2019. godine

 

Poštovani roditelji,

Obavještavamo Vas da su radovi na izgradnji objekta dječjeg vrtića u Općini Fužine u završnoj fazi a nakon toga treba uslijediti unutarnje opremanje namještajem i potrebnom opremom.

Kako bi uopće mogli započeti sa realizacijom Dječjeg vrtića „Pahuljica“ i provedbom programa rada nužno je utvrditi broj zainteresirane djece .

Zbog navedenog molimo da ispunite priloženi anketni listić te nam ga u što kraćem roku dostavite na našu adresu osobno, putem pošte, telefaksa ili e-maila.

Krajnji rok za dostavu podataka je 23. travnja 2019. godine.

                                                           

S poštovanjem,

 

                                                                                            Pročelnik

                                                                     Marijan Šokac, dipl. iur., v.r.

 

Anketni listić

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas